Sverige - Migrationsdomstolen, 18 oktober 2007, UM 6696-07

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
18-10-2007
Målnummer:
UM 6696-07
Court:
Migrationsdomstolen (Stockholm)
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Ingen inre väpnad konflikt i Irak, ej heller grund för uppehållstillstånd på svåra motsättningar.

Fakta: 

Sökanden, en shiamuslimsk man från Bagdad, ansökte om asyl i februari 2007. Till stöd för sin ansökan i Migrationsverket åberopade mannen i huvudsak den allmänna situationen i Bagdad och att han löpte risk att dödas på gatorna i staden till följd av de svåra motsättningar som ansågs råda.

Migrationsverket avslog ansökan 5 juli 2007 då man ansåg att det inte framkommit att kravet på orsakssamband var uppfyllt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen (i dåvarande lydelse).

Till stöd för sin talan i migrationsdomstolen åberopade sökanden delvis nya grunder. Han menade att det pågick en inre väpnad konflikt i Irak och han därför borde beviljas skydd enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen. Därtill åberopade sökanden (nya) omständigheter vilka innebar att det fanns en individuell hotbild riktad mot honom i hemlandet.

Beslut och överväganden: 

I sin bedömning av skyddsbehovet konstaterade migrationsdomstolen att den sökande först i ett senare skede av asylprocessen åberopat skäl vilka innebar en individualiserad hotbild. Domstolen anser inte att den sökandes förklaringar till varför skälen inte åberopats i ett tidigare skede är tillfredsställande. Mot denna bakgrund menade man att den sökande inte lyckats göra sin berättelse trovärdig. Således ansåg domstolen att den sökande inte var att anse som flykting enligt 4 kap. 1 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (lydelsen före 2010).

Angående frågan om det pågick en inre väpnad konflikt i Bagdad/Irak hänvisar migrationsdomstolen till Migrationsöverdomstolens avgörande från februari 2007 (MIG 2007:9) i vilket domstolen fann att det inte kunde anses råda en inre väpnad konflikt i Irak enligt 4 kap. 2 § första stycke 2 utlänningslagen. Då det inte framkommit något som visar att situationen i Irak/Bagdad skulle ha förändrats sedan tiden för Migrationsöverdomstolens avgörande ansåg migrationsdomstolen inte att det fanns skäl att göra en annan bedömning i dagsläget.

Angående skyddsbehov på grund av de svåra motsättningarna som ansågs råda i Bagdad vid tiden för migrationsdomstolens avgörande konstaterade man att kravet på ett orsakssamband, mellan de övergrepp som den sökande riskerade att utsättas för och de svåra motsättningarna, inte var uppfyllda. Domstolen menar att det enligt bestämmelsen om svåra motsättningar i 4 kap. 2 § andra stycket 2 utlänningslagen (lydelsen före 2010) krävs individuella skäl. Migrationsdomstolen konstaterar också, efter att ha diskuterat tidigare praxis från Migrationsöverdomstolen, att det är svårt att avgöra hur stark koppling det ska finnas mellan den sökande och de svåra motsättningarna, samt att praxis inte lämnar någon större vägledning på denna punkt. Då sökandens individuella skäl bedöms som icke trovärdiga fann domstolen att det saknades förutsättningar för att bevilja skydd som alternativt skyddsbehövande.

Utfall: 

Migrationsdomstolen avslår överklagandet och fastställer Migrationsverkets beslut – uppehållstillstånd beviljas ej.

Observations/Comments: 

Avgörandet är intressant för att det konstateras att det framstår som oklart vilken nivå (krav) som faktiskt ställs på en individualiserad hotbild/risk enligt de subsidiära bestämmelserna om skydd. Frågan är än så länge inte löst i praxis (jan 12).

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2007:12

Sweden - MIG 2007:22

Sweden - MIG 2007:9