Polska – Wojewódzki Sąd Administracyjny, N.D., IV SA/GI 663/16

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
07-12-2016
Citation:
IV SA/GI 663/16
Court Name:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Relevant Legislative Provisions:
International Law > 1951 Refugee Convention
International Law > UN Convention on the Rights of the Child
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Art. 2 ss 11
art 2
art. 4
art. 5
art. 10 and art. 18 of the Law of 11 February 2016 on the state assistance in raising children (Dz. U. z 2016 r.
poz. 195)
Poland - Resolution of the Minister of Family
Employment and Social Policy of 18 February 2016 regarding the means and procedure in child support applications (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).
Poland - Art. 104 of the Administrative Procedure Code (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
Poland - Art. 1 of the Law on Administrative Courts (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1066).
Poland - Art 134
art. 135 art. 145
art.153 of the Law of 30 August 2002 on Proceedings before Administrative Courts ( t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 718 z późn. zm.).
Poland - Art. 127
art. 240
art.
art 243
art. 244 of the Law of 12 December 2013 on foreigners (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
Poland - Art 87 of the Law of 20 April 2004 on promotion of employment and labour market institutions (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 645 z późn. zm.)
Poland - Art.2
art. 32
art. 71
art 72 of the Constitution of the Republic of Poland (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

D.T., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o podtrzymaniu decyzji odmawiającej skarżącej przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci. Odwołując się do wykładni celowościowej przepisów dotyczących świadczeń społecznych oraz dostępu cudzoziemców do rynku pracy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K., zaznaczając związanie organu decyzyjnego oceną prawną zawartą w wyroku Sądu. 

Facts: 

D.T., obywatelka W., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, złożyła wniosek o uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego na rzecz trójki dzieci, które wychowuje w Polsce jako samotna matka. Jedno z dzieci D.T. posiada Polskie obywatelstwo. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta K., odmówił skarżącej przyznania wnioskowanego świadczenia, uznając, że nie spełnia ona formalno-prawnych wymogów jego przyznania, ponieważ przedstawiona przez nią karta pobytu nie posiada adnotacji „dostęp do rynku pracy”.

Po odwołaniu od powyższej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K, utrzymało decyzję w mocy, uzasadniając, że jako osoba posiadająca zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, skarżąca nie zalicza się do ustawowego katalogu osób, którym może być przyznane świadczenie wychowawcze. Ponadto, ponieważ skarżąca nie jest obywatelką państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ani kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę dwustronną, nie mają wobec niej zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  Organ wspomniał również o braku adnotacji na karcie pobytu skarżącej.

Skarżąca złożyła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc o jej uchylenie oraz o ochronę przysługujących jej praw jako posiadającej kartę pobytu matki, samotnie wychowującej trojkę dzieci. 

Decision & Reasoning: 

Sąd postanowił uchylić zaskarżoną decyzję w przedmiocie świadczeń wychowawczych, wraz z poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. Odwołując się do postanowień właściwych przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (u.p.p.w.d), oraz ustawy o cudzoziemcach Sąd uznał, że stosowanie jedynie wykładni literalnej w zaistniałej sytuacji doprowadziłoby do nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt na terytorium Polski ze względów humanitarnych.

Skarżąca posiada powyższą zgodę, na mocy której otrzymała kartę pobytu ważną na okres 2 lat. Z literalnego brzmienia u.p.p.w.d. wynika możliwość przyznania świadczenia wychowawczego pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Na podstawie ustawy o cudzoziemcach, kartę pobytu z powyższą adnotacją wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono zgodę na pobyt na terytorium Polski ze względów humanitarnych wraz z zezwoleniem na wykonywanie pracy na terytorium Polski.

Zestawiając powyższe przepisy Sąd uznał, że prawo cudzoziemca legitymującego się kartą pobytu do uzyskania świadczenia wychowawczego zależy od tego czy posiada on uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce, lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Oba przypadki są podstawą do umieszczenia na karcie adnotacji „dostęp do rynku pracy”. Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt ze względów humanitarnych są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, a więc spełniają powyższy warunek uzyskania świadczenia wychowawczego.

Stosując wykładnię celowościową względem przepisów u.p.p.w.d. Sąd uznał, że ich celem było udzielenie przez Państwo pomocy rodzicom w formie częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem, a przepis nie wyłącza dzieci cudzoziemców posiadających prawo do pracy w Polsce. Skarżąca legitymuje się kartą pobytu, jednak pomimo jej uprawnienia do pracy w Polsce oraz udokumentowanego podejmowania przez nią pracy, właściwy organ nie umieścił na karcie właściwej adnotacji. Zróżnicowanie sytuacji prawnej cudzoziemców posiadających kartę pobytu oraz uprawnienie do pracy, ze względu na to czy organ umieścił na karcie odpowiednią adnotację, oraz ze względu na pochodzenie i narodowość ich dzieci. naruszałoby przepisy Konstytucji oraz Konwencji o prawach dziecka.

Ze względu na powyższe Sąd doszedł do wniosku, że przepisy u.p.p.w.d. uprawniają do uzyskania świadczenia wychowawczego cudzoziemca posiadającego kartę pobytu, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, oraz prawo do pracy, niezależnie od tego czy prawo to zostało ujawnione przez odpowiedni organ na karcie pobytu. Zwracając sprawę do ponownego rozpoznania, Sąd zaznaczył, że organ będzie związany powyższą oceną.

Outcome: 

Apelacja uznana.

Subsequent Proceedings : 

Wniosek zwrócony do ponownego rozpoznania, z zaznaczeniem związania organu oceną prawną zawartą w uzasadnieniu wyroku. 

Observations/Comments: 

This case summary was written by Brenda Efurhievwe, BPTC student at BPP University. 

This case summary was written by Brenda Efurhievwe, BPTC student at BPP University.