Latest News


UK: Supreme Court reiterates that a refugee cannot be removed until claim is assessed

Date: 
Friday, March 19, 2021

On 19 March 2021, the Supreme Court of the United Kingdom handed down its judgment in G v G [2021] UKSC 9. The case concerns G, an eight-year-old national of South Africa whose mother applied for international protection in the UK listing G as a dependent and whose father had brought international child abduction proceedings for under the Hague Convention the breach of his right to custody of his child.

C-768/19: AG Hogan gives opinion on the point at which a person’s ‘minor’ status is assessed in order to determine whether that minor and another person are ‘family members’

Date: 
Thursday, March 25, 2021

On 25 March 2021, AG Hogan published an opinion in Bundesrepublik Deutschland v SE (C‑768/19). The request for preliminary ruling arises in proceedings between S.E and the Federal Republic of Germany concerning the refus

Communicated case against Poland

Date: 
Friday, March 26, 2021

Z.E. and Others v Poland (Application no. 4457/18) concerns the applicant Z.E and her four children, who are Russian nationals of Chechen origin. In 2013, the applicants were stopped while crossing the Polish border with Z.E’s husband. Various sets of asylum proceedings ensued and ultimately ended in a refusal.

Latest Cases


Country of Applicant: Pakistan

Wniosek S.C., oraz jej dzieci Z.C. i F.C. dotyczył kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego umieszczenia wnioskodawców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 

Country of Applicant: Unknown

D.T., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o podtrzymaniu decyzji odmawiającej skarżącej przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci. Odwołując się do wykładni celowościowej przepisów dotyczących świadczeń społecznych oraz dostępu cudzoziemców do rynku pracy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K., zaznaczając związanie organu decyzyjnego oceną prawną zawartą w wyroku Sądu. 

Country of Applicant: Unknown

Wniosek o wstrzymanie wykonywania decyzji, zawarty w skardze na decyzję w przedmiocie zobowiązania do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, powinien zostać uwzględniony, ze względu na zasadność pozostania skarżącej w Polsce do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Na mocy art. 61 § 3 PPSA, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonywania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).