Latest News


UK: the interplay between the Geneva Convention and the Hague Convention

Date: 
Tuesday, September 15, 2020

On 15 September 2020, the Court of Appeal ruled that, where a child has been granted refugee status in their own right, or has its own pending asylum claim, it cannot be returned under the Hague Convention. However, in case a child is dependent on another asylum claim, the child can be returned.

Finland: Supreme Administrative Court rules on the obligation to provide special procedural guarantees to vulnerable applicants

Date: 
Monday, September 7, 2020

On 7 September 2020, the Supreme Administrative Court of Finland ruled that an officer of the Finish Immigration Service (FIS) is obliged, under section 96(a) of the Aliens Act, to consider the individual status and circumstances of an asylum applicant by identifying an applicant in need of special procedural guarantees and providing them with the necessary support to enable them to exercise their rights and fulfil their obligations

France: interim relief judge rejects call for continued food and drinks distribution in the center of Calais

Date: 
Tuesday, September 22, 2020

On 22 September 2020, the French Administrative Tribunal of Lille ruled that there was no urgency to suspend the execution of the Pas-de-Calais Prefect’s decree (Arrêté) of 10 September 2020, which prohibits the distribution of free drinks and food products in certain parts of the city center of Calais to prevent health risks and

Latest Cases


Country of Applicant: Pakistan

Wniosek S.C., oraz jej dzieci Z.C. i F.C. dotyczył kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego umieszczenia wnioskodawców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 

Country of Applicant: Unknown

D.T., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o podtrzymaniu decyzji odmawiającej skarżącej przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci. Odwołując się do wykładni celowościowej przepisów dotyczących świadczeń społecznych oraz dostępu cudzoziemców do rynku pracy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K., zaznaczając związanie organu decyzyjnego oceną prawną zawartą w wyroku Sądu. 

Country of Applicant: Unknown

Wniosek o wstrzymanie wykonywania decyzji, zawarty w skardze na decyzję w przedmiocie zobowiązania do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, powinien zostać uwzględniony, ze względu na zasadność pozostania skarżącej w Polsce do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Na mocy art. 61 § 3 PPSA, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonywania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).