Suomi - Vaasan hallinto-oikeus, 24 kesäkuu 2013, Vaasan HAO 01026/12/3101

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
24-06-2013
Citation:
Vaasan HAO 01026/12/3101
Additional Citation:
Record: 13/0402/2
Court Name:
Vaasan hallinto-oikeus
National / Other Legislative Provisions:
Finland - Aliens Act - Section 1
Finland - Aliens Act - Section 7
Finland - Aliens Act - Section 60
Finland - Aliens Act - Section 62
Finland - Aliens Act - Section 64
Finland - Constitution - Section 21
Finland - Constitution - Section 106
Finland - Constitution - Section 107
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Oleskelulupahakemukset perheenyhdistämisen perusteella oli hylätty, koska henkilökohtainen kuuleminen jäi toimittamatta. Tämä ei ollut edellytys perheenyhdistämisen edellytysten selvittämiseksi. Käytännössä suullisen kuulemisen epääminen oli johtanut oleskelulupahakemusten hylkäämiseen. Hallinto-oikeus katsoi, että viranomaisen toiminnasta oli aiheutunut kohtuutonta haittaa hakijoille.

Facts: 

Somalian kansalaiset olivat hakeneet perheenyhdistämiseen perustuvaa oleskelulupaa 2.12.2009. Perheenyhdistämisen edellytysten selvittämiseksi heidät oli 18.5.2011 päivätyllä kirjeellä kutsuttu kuultaviksi Suomen Etiopian edustustoon Addis Abebaan 13.-14.6.2011. Kirjeessä oli ilmoitettu, että haastattelun yhteydessä hakijoiden on osoitettava laillinen oleskeluoikeus Etiopiassa. Hakijat eivät päässeet ajanpuutteen vuoksi Etiopiaan ja perheenkokoaja pyysi haastattelulle uutta aikaa 31.5.2011. Hakijoille osoitettiin uudeksi kuulemisajaksi 4.-5.10.2011.

Hakijat saapuivat edustustoon 4.10.2011 sovittuna aikana, mutta heitä ei päästetty sisään, sillä he eivät voineet osoittaa omaavansa laillista oleskeluoikeutta Etiopiassa. Hakijat pyysivät uutta kuulemistilaisuutta, mutta sitä ei myönnetty. Maahanmuuttovirasto hylkäsi oleskelulupahakemukset koska perheenyhdistämisen edellytykset jäivät selvittämättä.

Hakija valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Suomen viranomaisia sitoo perustuslain 21 §:n mukainen perusoikeus hyvään hallintoon, joka edellyttää muun muassa asianosaisen kuulemista hänen asiassaan. Maahanmuuttovirastolla on selvittämisvelvollisuus ja on siten esimerkiksi velvollinen tarvittaessa ohjaamaan asianosaista täydentämään hakemustaan riittävästi.

Päätöksessään Maahanmuuttovirasto oli viitannut ulkomaalaislain 60 §:ään, jonka mukaan perheenyhdistämistä tulisi hakea siitä maasta, jossa henkilö laillisesti oleskelee. Laki ei kuitenkaan tarkenna, missä vaiheessa menettelyä oleskelun on oltava laillista.

Suomen lakia oli myöhemmin muutettu siten, että mikäli perheenkokoaja laittaisi vireille uuden hakemuksen perheenyhdistämisestä, se todennäköisesti hylättäisiin.

Vastineessaan Maahanmuuttovirasto totesi, että Etiopian viranomaiset edellyttivät laillisesti maaperällään oleskelevilta viisumia, oleskelulupaa, tai ilmoittautumista UNHCR:n pakolaiseksi. Etiopian viranomaiset olivat olleet yhteydessä Suomen edustustoon ja toivoneet sen ottavan tämän asian huomioon asioidessaan Etiopiassa oleskelevien ulkomaalaisten kanssa. Maahanmuuttovirasto on katsonut, että oleskelulupaa hakevilta voidaan edellyttää edustuston sijaintimaan lakien noudattamista.

Maahanmuuttovirasto oli 1.9.2011 alkaen vaatinut Etiopiassa asioivilta ulkomaalaisilta laillisen oleskelun todistamista. Perheenkokoajalle ja hakijoille oli ilmoitettu asiasta kirjallisesti.

Decision & Reasoning: 

Hallinto-oikeus totesi asiasta seuraavaa:

Ulkomaalaislain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ulkomaalaisasioissa. Ulkomaalaislain 7 §:n 2 momentin mukaan viranomaisella on selvittämisvelvollisuus. Ulkomaalaislain 62 §:n 2 momentin mukaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella hakeneelle hakijalle ja perheenkokoajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Ulkomaalaislain 64 §:n mukaan hakijaa, perheenkokoajaa tai muuta omaista voidaan kuulla suullisesti asiassa. 

Perheenyhdistämisasioiden luonteen johdosta asianosaisten kuuleminen on keskeistä asian selvittämiselle. Viranomaisella on velvollisuus selvittää asiaa. Asianosaiselle on oikeus tulla kuulluksi. Maahanmuuttovirasto ei ole voinut rajoittaa näitä viranomaisen velvollisuuksia ja hakijoiden oikeuksia ilmoittamalla hakijoille menettelytavoista tai laillisen oleskelun todistamisesta.

Kun hakijat saapuivat edustustolle 4.10.2011 kyse oli jo vireille pannussa asiassa järjestetystä kuulemisesta, eikä ulkomaalaislain 60 §:n mukaisesta hakemuksen vireillepanosta. Viranomaiset olivat menetelleet virheellisesti kieltäytyessään toimittamasta kuulemista 4.10.2011.

Hallinto-oikeus pohti myös, oliko viranomaisella velvollisuus osoittaa hakijoille uusi kuulemisaika ajankohdalle, jona he olisivat voineet laillistaa oleskelunsa Etiopiassa. Yhtäältä siinä on kyse viranomaisen selvittämisvelvollisuudesta ja hakijan kuulemisoikeudesta sekä toisaalta viranomaisen toiminnan tehokkuudesta.

Kuulemisesta kieltäytyminen oli käytännössä johtanut hakijoiden oleskeluluvan hylkäämiseen. He olivat peruuttaneet ensimmäisen kuulemistilaisuuden ja tehneet pitkän ja vaivalloisen matkan toiseen kuulemistilaisuuteen. Viranomaiset olisivat voineet osoittaa heille uuden kuulemisajan ilman suurta viivästystä menettelylle. Hallinto-oikeus katsoi, että viranomaisen toiminta ei ollut oikeassa suhteessa sillä tavoiteltuun päämäärään nähden.

Maahanmuuttoviraston oli menetellyt virheellisesti ja laiminlyönyt selvittämisvelvollisuutensa. 

Asiassa äänestettiin 2-1

Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeuden jäsen ja asian esittelijä hylkäsivät valituksen. He katsoivat, että hakijoilla oli ollut riittävästi aikaa hankkia laillisen oleskelun Etiopiassa osoittava asiakirja. Heille oli ilmoitettu asiasta kahdessa kutsussa ja aikaa oli ollut ainakin neljä kuukautta.

Outcome: 

Päätös kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi hakijoiden kuulemisen järjestämistä ja oleskelulupien myöntämisen edellytysten selvittämistä varten.