About EDAL European Database of Asylum Law

Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (ΕuropeanDatabaseofAsylumLaw- EDAL) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιέχει νομολογία από 11 κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με την ερμηνεία της νομοθεσίας περί προσφύγων και ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) συνοψίζει τη σχετική νομολογία στην αγγλική γλώσσα και στη γλώσσα του κράτους μέλους και παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της αρχικής απόφασης, όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ενός συνδέσμου ή/και μέσω αρχείου τύπου pdf.

Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μαθαίνοντας από την πρακτική: Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων της νομολογίας για καλύτερη κατανόηση της ερμηνείας των Οδηγιών περί Αναγνώρισης και Διαδικασιών για θέματα Ασύλου, σε διευρωπαϊκό επίπεδο».

Στόχος της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων προστασίας στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και, κυρίως, να βελτιωθεί η συνοχή και η ποιότητα σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή των Οδηγιών περί Αναγνώρισης[1]και Διαδικασιών[2]για θέματα Ασύλου.

Πρωτεύον κοινό είναι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί και φορείς χάραξης πολιτικής. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και επαγγελματιών στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) περιέχει περιλήψεις υποθέσεων από τα ακόλουθα κράτη μέλη:

 
Αυστρία
Βέλγιο
Κύπρος
Η Δημοκρατία της Τσεχίας
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Πολωνία
Σλοβενία
Σλοβακία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο
 

Το Ιρλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συντόνισε το έργο και συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE). Δημιουργήθηκε μία Συμβουλευτική Ομάδα για να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το έργο. Στην ομάδα αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος της  Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και έχουν διοριστεί εθνικοί εμπειρογνώμονες για να επιλέξουν και να συντάξουν τις περιλήψεις υποθέσεων στην αγγλική γλώσσα και στη γλώσσα του κράτους μέλους.

Κριτήρια για την επιλογή υποθέσεων                                                

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) είναι η συλλογή νομολογίας η οποία σχετίζεται με την ερμηνεία των Οδηγιών περί Αναγνώρισης και Διαδικασιών για θέματα Ασύλου. Ωστόσο, περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές υποθέσεις σε σχέση με την Οδηγία περί Συνθηκών Υποδοχής και τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ. Επιλέγονται υποθέσεις στις οποίες γίνεται αναφορά σε σημαντικά σημεία του νόμου και στις οποίες η αιτιολογία του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων είναι προφανής και έχει διδακτικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνονται για παράδειγμα προηγούμενες ρυθμιστικές υποθέσεις και υποθέσεις οι οποίες συμβάλλουν στην αλλαγή της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, επιλέγονται υποθέσεις οι οποίες θεωρήθηκαν σημαντικές και έτσι θα πρέπει να αναφέρονται στα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων και στους επαγγελματίες άλλων κρατών μελών, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος. Ο βαθμός δικαστικής εξουσίας για περιλήψεις υποθέσεων διαφέρει σε κάθε χώρα. Περιλαμβάνονται επίσης οι αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή ημι-δικαιοδοτικών οργάνων.

Διεθνή Πρότυπα Προστασίας

Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) γνωρίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι η μόνη πηγή όσον αφορά τη νομοθεσία περί ασύλου και προσφύγων στα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος έχει υπογράψει την Σύμβαση της Γενεύης του 1951 περί του Καθεστώτος των Προσφύγων και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία διεθνών (και ευρωπαϊκών) υποχρεώσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) είναι χρήσιμη είτε για τον εντοπισμό υποθέσεων στις οποίες διαφαίνονται κενά σε σχέση με την προστασία σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, είτε για τον εντοπισμό νομολογίας όπου καταδεικνύονται περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν διατηρήσει υψηλότερα πρότυπα από αυτά που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο περί ασύλου, αλλά τα οποία ανταποκρίνονται στο διεθνές δίκαιο.

Χαρακτηριστικά Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL)

Οποιεσδήποτε αναζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) μπορούν να γίνονται στην αγγλική γλώσσα και στην πρωτότυπη γλώσσα της απόφασης. Το περιβάλλον εργασίας της ιστοσελίδας διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Η αναζήτηση περιλήψεων υποθέσεων μπορεί να γίνει ως αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, αναζήτηση με ελεύθερο/ πλήρες κείμενο, και βάσει των διατάξεων των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, παραπομπών και του τίτλου της υπόθεσης.

Η αναζήτηση πλήρους κειμένου χρησιμοποιεί όλα τα παρακάτω πεδία πλήρους κειμένου. Η ταξινόμηση γίνεται βάσει της σχετικότητας της αναζήτησης. Τα περισσότερα πεδία έχουν βάρος της τάξεως του 1,0, ο τίτλος έχει 21,0, η υποσημείωση 3,0.

 • Τίτλος
 • Όνομα Δικαστηρίου
 • Ουδέτερος Αριθμός Αναφοράς
 • Άλλος Αριθμός Αναφοράς
 • Εφαρμοστέες Νομοθετικές Διατάξεις της ΕΕ » Όνομα
 • Υποσημείωση » Κείμενο
 • Στοιχεία » Κείμενο
 • Παραγωγή HTML

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στις υποθέσεις μέσω «φίλτρων», σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες.

 • Φιλτράρισμα βάσει λέξεων-κλειδιών
 • Φιλτράρισμα βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ
 • Φιλτράρισμα βάσει των νομικών διατάξεων που παρατίθενται
 • Φιλτράρισμα βάσει της νομολογίας που αναφέρεται 
 • Φιλτράρισμα βάσει της χώρας στην οποία πάρθηκε η απόφαση
 • Φιλτράρισμα βάσει της χώρας του αιτούντος
 • Φιλτράρισμα βάσει ημερομηνίας


Παρατιθέμενων και Εφαρμοστέων Διατάξεων Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Κατά την επιλογή υποθέσεων, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες εντοπίζουν τις παρατιθέμενεςκαι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις της ΕΕ σε σχέση με κάποια υπόθεση (ακόμα και αν δεν αναφέρονται). Για παράδειγμα, η νομολογία στις περισσότερες χώρες δεν κάνει αναφορά στο Άρθρο 4 της Οδηγίας περί Αναγνώρισης όσον αφορά την Εκτίμηση Γεγονότων και Περιστάσεων όταν συζητείται το θέμα της αξιοπιστίας ή του «προνομίου της αμφιβολίας», παρόλο που το Άρθρο 4 μπορεί να είναι σχετικό και εφαρμόσιμο.

Επισκόπηση Χώρας

Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) περιέχει πληροφορίες σχετικά με το  νομοθετικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους – Επισκόπηση Χώρας – όπου περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος περί ασύλου, και παρέχονται εξηγήσεις όσον αφορά την κατάσταση και τη σχέση μεταξύ δικαιοδοτικών οργάνων στη διαδικασία αυτή.