Κριτήρια Επιλογής Υποθέσεων και Οδηγός Ύφους Περίληψης

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Νόμων Ασύλου (EDAL) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, διαθέσιμη στο διαδίκτυο, που περιλαμβάνει νομικές υποθέσεις από 17 Κράτη Μέλη της ΕΕ, που ερμηνεύει το δίκαιο σχετικό με πρόσφυγες και άσυλο. Εμπειρογνώμονες στα Εθνικά Δίκαια έχουν προσληφθεί σε κάθε κράτος μέλος για να επιλέξουν κατάλληλες υποθέσεις, να τις συνοψίσουν και να τις κατηγοριοποιήσουν και να τις μεταφορτώσουν στη βάση δεδομένων. Οι περιλήψεις της EDALσυντάσσονται στη μητρική γλώσσα των δικαστικών αποφάσεων, μεταφράζονται στα Αγγλικά και ένας σύνδεσμος παρέχεται για την πρωτότυπη απόφαση όταν είναι διαθέσιμη.

Σκοπός της Βάσης Δεδομένων – Κοινό όπου απευθύνεται

Οι νομικές υποθέσεις στην EDALέχουν όφελος για τις ενδιαφερόμενες χώρες εγχώρια αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε μερικές χώρες η EDALδιαθέτει την εθνική νομολογία στο διαδίκτυο για πρώτη φορά σε ανοιχτή και ευέλικτη μορφή.

Πιο γενικά, η βάση δεδομένων σκοπεύει να προωθήσει την εναρμόνιση της νομικής ερμηνείας των Οδηγιών και των Κανονισμών της ΕΕ στα Κράτη Μέλη και να ενισχύσει τη βαθύτερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών στην ΕΕ.

Το κοινό όπου απευθύνεται είναι δικαστές σε όλα τα επίπεδα, όσοι χαράσσουν πολιτική, ΜΚΟ, νομικοί επαγγελματίες και απασχολούμενοι σε σχετικές υπηρεσίες και φορείς Κρατικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς.

Οδηγίες και Κανονισμοί ΕΕ που Περιλαμβάνονται
 1. Οδηγία Διαδικασιών Ασύλου 2005/85/ΕK και 2013/32/ΕΕ
 2. Οδηγία Προσόντων 2004/83/ΕΚ και 2011/95/ΕΕ 
 3. Οδηγία Συνθηκών Αποδοχής 2003/9/ΕΚ και 2013/33/ΕΕ – σε μερικές χώρες, αυτή η Οδηγία περιλαμβάνει μια ανάλυση της νομολογίας που αφορά το εργατικό δίκαιο και τις διοικητικές αποφάσεις, ξεχωριστά από φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το άσυλο. Αυτές οι αποφάσεις είναι σχετικές μόνο όταν περιλαμβάνονται ξεκάθαρα στα κριτήρια που καθορίζονται παρακάτω.
 4. Οδηγία Επανένωσης Οικογένειας 2003/86/ΕΚ – αυτή η Οδηγία δεν ισχύει μόνο σε πρόσφυγες όμως η ερμηνεία της γενικά βοηθάει και την εφαρμογή της σε περιπτώσεις προσφύγων. Με μορφή παρέκκλισης από το Άρθρο 8, η πρώτη υποπαράγραφος δεν ισχύει για πρόσφυγες όπως και η τρίτη υποπαράγραφος του Άρθρου 4, παράγραφος 1· υποθέσεις που αφορούν ειδικά αυτές τις διατάξεις μπορεί να μην είναι σχετικές με υποθέσεις προσφύγων.
 5. Οδηγία Επιστροφών 2008/115/ΕΚ – αυτή η Οδηγία είναι γενική στην εφαρμογή της και δεν έχει συγκεκριμένη επαφή με τους πρόσφυγες και τις παραρτηματικές διαδικασίες προστασίας. Περιπτώσεις που αφορούν αυτή την Οδηγία μπορεί να μη ληφθούν υπόψη εκτός αν κατά την άποψη του Εθνικού Εμπειρογνώμονα, υπάρχει ειδική σημασία και βαρύτητα στην περίπτωση προστασίας αιτούντων.
 6. Κανονισμός Δουβλίνο 343/2003 και 604/2013 – Ο Κανονισμός Δουβλίνο III παράγει σημαντική νομολογία, η οποία συχνά αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναπτύσσεται γρήγορα και προέρχεται από διάφορους διοικητικούς φορείς. Η EDALεπομένως επικεντρώνεται πρωταρχικά σε υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή ή την ερμηνεία του ίδιου του Κανονισμού ή που έπονται ή που θεωρούν σημαντικές υποθέσεις ΕΔΑΔ ή Δικαστήριο της ΕΕ όπως για παράδειγμα: η Υπόθεση C245/11 Kέναντι  του Bundesasylamt· C-493/10 N.S. έναντι του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών· C-411/10 M.E. και άλλοι έναντι του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων· η Εφαρμογή ΕΔΑΔ Αρ. 30696/09 M.S.S. έναντι του Βελγίου και της Ελλάδας.

Περιπτώσεις σχετικές με αυτά τα εργαλεία μπορεί να μην τα αναφέρουν άμεσα, όμως θα συμπεριλαμβάνονται στην EDALόπου είναι γενικά εφαρμόσιμα στην ουσία της υπόθεσης· οι σχετικές διατάξεις είναι κατηγοριοποιημένες ως «Εφαρμόσιμες Νομικές Διατάξεις ΕΕ».

Περιπτώσεις που αφορούν άλλα νομικά εργαλεία, για παράδειγμα η οδηγία  για τη Διακίνηση, περιλαμβάνονται επίσης ως εξαιρέσεις όπου θεωρούνται ότι είναι πολύ σημαντικές για τη CEAS.

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες

Οι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες της EDALπρέπει να έχουν σε βάθος γνώση της εθνικής νομολογίας, των νόμων και των διαδικασιών των χωρών τους αλλά επίσης να είναι εξοικειωμένοι γενικά με υποθέσεις που φιλοξενούνται στην EDAL. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου:

 • Να αποφευχθούν οι επαναλήψεις
 • Να προσδιοριστούν και να συνοψιστούν οι υποθέσεις που ανατρέπουν, ξεχωρίζουν, ή αντιτίθενται διαφορετικά σε υποθέσεις που φιλοξενούνται ήδη στην EDAL
 • Να επιτευχθεί συνέπεια και συγκρισιμότητα εντός και μεταξύ των νομολογιών.

Μια αναλυτική εξοικείωση με τις λέξεις-κλειδιά της EDALκαι τις διατάξεις των εργαλείων της CEASείναι επίσης απαραίτητη για τη σωστή κατάταξη και κατηγοριοποίηση των περιλήψεων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η σύγκριση μεταξύ νομολογιών.

Κατευθυντήριες Αρχές για την Επιλογή Υποθέσεων

A.      Οι υποθέσεις που επιλέγονται πρέπει να έχουν σημαντικές νομολογικές επιπτώσεις δηλαδή όπου ένα σημαντικό νομικό επιχείρημα συζητείται και ο συλλογισμός για την απόφαση είναι προφανής και διδακτικός. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, υποθέσεις που έχουν συνεισφέρει σε αλλαγές πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι υποθέσεις επιλέγονται σε αυτή τη βάση, ανεξάρτητα από το αν θεωρείται ότι είναι υπέρ ή κατά του αιτούντος, έτσι ώστε η βάση δεδομένων να διατηρεί μια ακριβή και ισορροπημένη θεώρηση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο.

B.      Οι επιλεγόμενες υποθέσεις μπορεί:

 • Να αποτελούν ένδειξη εξέλιξης ή οπισθοδρόμησης στην ερμηνεία μιας διάταξης της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο·
 • Να επιβεβαιώνουν την εγχώρια ερμηνεία μιας διάταξης της ΕΕ·
 • Να ασχολούνται με την εφαρμογή ή ερμηνεία μιας αμφιλεγόμενης ή σπάνια εξεταζόμενης διάταξης της ΕΕ ·
 • Δυνητικά να λειτουργούν ως θετικά ή αρνητικά παραδείγματα για άλλα Κράτη·
 • Να αποφασίζονται με βάση διατάξεις του εθνικού δικαίου που διαφέρουν από τα πρότυπα της ΕΕ·
 • Να επηρεάζονται άμεσα από ή να αναφέρονται σε αποφάσεις από άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ·
 • Να εξετάζουν το βαθμό ή τη μέθοδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο στοιχείων  κεκτημένων της ΕΕ.

C.      Οι υποθέσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αποφάσεις του ΕΔΑΔ και του Δικαστήριο της ΕΕ, όπου είναι εφικτό. Μπορεί να:

 • Βασίζονται ή να εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή απόφαση·
 • Αποτελούν ένδειξη απόκλισης από μια συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή απόφαση·
 • Είναι πιθανό να εκκινήσουν μια εφαρμογή/αναφορά από τη εθνικό επίπεδο στο ΕΔΑΔ ή το Δικαστήριο της ΕΕ ·
 • Εξετάσουν πώς μια νομική υπόθεση του ΕΔΑΔ & του Δικαστηρίου της ΕΕ ερμηνεύεται από τα εθνικά δικαστήρια· και/ή
 • Ακολουθήσουν μια απόφαση του ΕΔΑΔ ή του Δικαστηρίου της ΕΕ.

D.      Οι υποθέσεις μπορεί να επισημάνουν κενά προστασίαςσε Κράτη Μέλη ή να δείξουν περιπτώσει όπου Κράτη Μέλη έχουν υψηλότερα πρότυπα από τα απαιτούμενα από το δίκαιο της ΕΕ. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη άλλες πηγές δικαίου ασύλου και προσφύγων στα  Κράτη Μέλη. Για παράδειγμα, κάθε Κράτος Μέλος έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, ενώ πολλά έχουν επικυρώσει τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών όπως τη συνθήκη κατά των βασανιστηρίων. Σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επίσης.

E.       Οι υποθέσεις ΔΕΝ πρέπει:

 • Να περιορίζονται σε αποφάσεις ανώτατων δικαστηρίων.Με την προϋπόθεση ότι οι επιπτώσεις της νομολογίας είναι πιθανό να είναι σημαντικές και να συνεισφέρουν σε μια πανευρωπαϊκή κατανόηση του κεκτημένου ασύλου της ΕΕ, οι υποθέσεις από δικαστήρια ή μη-νομικούς φορείς μπορούν να λαμβάνονται υπόψη μαζί με αυτές από ανώτατα δικαστήρια. Παρόλα αυτά, καθώς η βάση δεδομένων φιλοξενεί νομολογίες, οι πρώτες αποφάσεις διοικητικών φορέων δεν συμπεριλαμβάνονται. Υποθέσεις πρωτοδικείων ή ειρηνοδικείων που παρουσιάζουν νομικό ενδιαφέρον και μεταγενέστερα ανατράπηκαν από ανώτατα δικαστήρια μπορούν να συμπεριληφθούν όταν αναφέρεται καθαρά ότι η απόφαση ανατράπηκε.
 • Να αφορούν αποκλειστικά Πληροφορίες Χώρας Προέλευσης (COI) που είναι σχετικές με συγκεκριμένες χώρες. Νομολογίες που αφορούν πώς το δικαστήριο προσεγγίζει ή αξιολογεί τις COIμπορεί να συμπεριληφθούν, για παράδειγμα όταν το δικαστήριο καθορίζουν ξεκάθαρες αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στην αξιολόγηση των  COI. Η βάση δεδομένων είναι ένα αποθετήριο υποθέσεων που ασχολούνται με σημεία δικαίου και όχι γεγονότα.
 • Να αφορούν αποκλειστικά αξιολόγηση αξιοπιστίας συγκεκριμένης υπόθεσης. Υποθέσεις όπου ένα σημαντικό μέρος της απόφασης είναι αφιερωμένο στην αξιολόγηση αξιοπιστίας δεν έχει αξία και δεν ερμηνεύει συνήθως διατάξεις Ευρωπαϊκού δικαίου. Όμως, υποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά σε αρχές για το βάρος και το πρότυπο της απόδειξης και το όφελος της αμφιβολίας, ή που ορίζουν τη δοκιμασία που πρέπει να ικανοποιηθεί από τους αιτούντες, θα έχουν ενδιαφέρον και μπορεί να συμπεριληφθούν.
 • Προδικαστικές ή άλλες αποφάσεις που δεν περιλαμβάνουν νομικά επιχειρήματα.
Οδηγός Ύφους

Καθώς η βάση δεδομένων στοχεύει σε ένα ποικιλόμορφο κοινό σε όλη την ΕΕ, η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να κατανοητή από όλους τους χρήστες. Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν:

 • Βεβαιωθείτε ότι η διατύπωση είναι ξεκάθαρη και σαφής σε όλη την περίληψη και ότι η περίληψη είναι δομημένη και οργανωμένη·
 • Αποφύγετε μακροσκελείς δομές, για παράδειγμα «Ο δικαστής Χ ήταν της άποψης ότι...» ή «Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ...»·
 • Αποφύγετε τη χρήση Λατινικών όρων·
 • Αποφύγετε ορολογία και νομική φρασεολογία που αφορά συγκεκριμένη χώρα, για παράδειγμα περιλήψεις υποθέσεων στη Βρετανία και την Ιρλανδία πρέπει να είναι κατανοητές σε όσους είναι εξοικειωμένοι αποκλειστικά με το αστικό δίκαιο·
 • Χρησιμοποιείτε τη φράση «ο αιτών από τη χώρα Χ»·
 • Χρησιμοποιείτε τη φράση «ο αιτών» και όχι «η Κυρία Χ» ·
 • Χρησιμοποιείτε θετικές δηλώσεις και αποφύγετε τις παθητικές όπου είναι εφικτό·
 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνέπεια και ακρίβεια στην περιγραφή της υπόθεσης και του προσώπου που εμπλέκεται, ως αίτηση, έφεση κλπ και αιτών/αιτούσα, εφεσείων/εφεσειούσα κλπ.
 • Κάντε εντελώς ανώνυμη την περίληψη διαγράφονται όλες τις αναφορές στο όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος και το όνομα ή τη διεύθυνση των ατόμων με τα οποία διαμένουν ή σχετίζονται·
 • Η αρχική κρίση όταν έχει μεταφορτωθεί/δοθεί σύνδεσμος πρέπει να είναι εντελώς ανώνυμη σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς επίσης και τα πρότυπα που απαιτούνται από τη σχετική εγχώρια νομοθεσία.

Οι περιλήψεις υποθέσεων δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 1000 λέξεις εκτός αν είναι απόλυτα απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάνε τις 1350 λέξεις. Οι περιλήψεις δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν τις πτυχές που είναι σημαντικές και σχετικές με τους σκοπούς της βάσης δεδομένων. 

Χρήση λέξεων-κλειδιών

Η ακριβής και συνεπής χρήση λέξεων κλειδιών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση συνέπειας μεταξύ υποθέσεων και για τη δημιουργία συνδέσμων προς την ορολογία  CEAS, η οποία διευκολύνει τη συγκριτική ανάλυση. Οι λέξεις-κλειδιά της EDALπροέρχονται όλες από ορολογία που χρησιμοποιείται στις Οδηγίες και τους Κανονισμούς ή σε άλλες επίσημες πηγές όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τίτλους και το σώμα του κειμένου της περίληψης. Έτσι για παράδειγμα, ο όρος «ασυνόδευτος ανήλικος» πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για τον όρο «αποχωρισμένα παιδιά», «κέντρο φιλοξενίας» αντί για «κέντρο υποδοχής» και «εσωτερική προστασία» αντί «εσωτερική εναλλακτική πτήσης» κλπ.

Περίγραμμα Περίληψης Υπόθεσης

Παρέχεται ένα συγκεκριμένο περίγραμμα για την προετοιμασία των περιλήψεων. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά το περίγραμμα για να εξασφαλιστεί η συνέπεια σε όλη τη βάση δεδομένων. Γίνεται ήδη επεξεργασία στο περιβάλλον διαχείρισης του ιστοτόπου, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα διευκολύνει την απευθείας μεταφόρτωση περιλήψεων στο ίντερνετ με τη χρήση της ίδιας μορφής.

Επισκόπηση Χώρας

Η Επισκόπηση Χώρας παρέχει μια περιγραφή του νομικού πλαισίου που είναι σχετικό με τις αιτήσεις ασύλου και παραρτηματικής προστασίας, προσδιορισμοί και εφέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • Κατά την άφιξη, που γίνονται οι αιτήσεις ασύλου (στη συνοριακή υπηρεσία, με υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης ή την αστυνομία, με μια ειδική υπηρεσία ασύλου); Μπορεί να γίνει αίτηση κατά την κράτηση;
 • Επεξήγηση του αντίστοιχου Νόμου Αστικού Δικαίου ή Συστήματος Κοινού Δικαίου.
 • Διοικητικοί ή Δικαστικοί Φορείς Αποφάσεων Ασύλου: δομή, σύνθεση, λειτουργία, σύστημα αντιδικίας, ανακριτικό σύστημα.
 • Δομές και μηχανισμοί .
 • Ανασταλτικά αποτελέσματα εφέσεων.
 • Δικαίωμα για Νομική Αντιπροσώπευση και πρόσβαση σε Νομική Βοήθεια.
 • Όποιοι συγκεκριμένοι νομικοί όροι που εμφανίζονται συχνά σε σχετικές υποθέσεις και αφορούν συγκεκριμένες χώρες.

Η Επισκόπηση Χώρας απαιτεί περιοδικές αναθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένες, ειδικά με την αναδιατύπωση της νομοθεσίας του CEAS. Οι τροποποιήσεις πρέπει να αντανακλούν, για παράδειγμα:

 • Μεταβολές δομών σε εθνικό επίπεδο ως αποτέλεσμα εθνικών ή διεθνών εξελίξεων ή
 • Μέτρα για την προσυπογραφή και μεταφορά του αρχικού και την επαναδιατύπωση των Οδηγιών και Κανονισμών.
Resource category: 
Support Documents
Resource date: 
30-09-2015