Ελληνική Δημοκρατία – Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης, 19 Οκτωβρίου 2018, 136/2018

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
31-12-2018
Court Name:
Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης
Relevant Legislative Provisions:
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 25.1
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
National / Other Legislative Provisions:
International Covenant on Civil and Political Rights> Article 25
Greek Civil Code > Article 58 ΑΚ
131 ΑΚ
Greek Penal Code > Article 415 ΠΚ
Law 344/1976 on Civil Registration Acts > Article 13§1
14 N. 344/1976 as amended by Article 7§1 N. 4491/2017
Greek Constitution > Article 2§1
5§1
Law 4491/2017 on legal gender recognition > Article 1§1
2§§1
2
3§§1
4§1
Greek Code of Civil Procedure > Article 748§2
782§§1
3 ΚπολΔ
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Η αναγνώριση ταυτότητας φύλου πρόσφυγα αποτελεί ζήτημα που άπτεται του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικότητας, προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και εφαρμόζεται αναλογικά και στους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες πρέπει να δύνανται να προσφεύγουν στις αρχές της χώρας που βρίσκονται, καθώς η προσφυγική ιδιότητα συνεπάγεται ρήξη των δεσμών του πρόσφυγα με τη χώρα καταγωγής και καθιστά αδύνατο για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να ζητούν επίσημες ενέργειες από αυτήν.

 

Facts: 

Η υπόθεση αφοροά μία διεμφυλική υπήκοο Μπανγκλαντές, η οποία είχε αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας στην Ελλάδα. Με την αίτησή της ζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης η διόρθωση των προσωπικών της στοιχείων στην απόφαση που αναγνώριζε το προσφυγικό της καθεστώς, καθώς και στην άδεια διαμονής και το αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο. Η αιτούσα ζήτησε την αλλαγή του καταγεγραμμένου φύλου και την τροποποίηση του ονοματεπώνυμού της.  

 

Decision & Reasoning: 

Το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της σεβασμού της προσωπικότητας της αιτούσης βάσει των χαρακτηριστικών φύλου. Το Δικαστήριο παρατήρησε πως η αιτηθείσα τροποποίηση θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες αρμοδιότητα των αρχών της χώρας καταγωγής. Ωστόσο, από το γεγονός ότι η αιτούσα είναι αναγνωρισμένη πρόσφυγας συμπεραίνεται η διάρρηξη οποιουδήποτε δεσμού με τη χώρα καταγωγής της. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 25 (1) της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 1951, η αιτούσα θα πρέπει να δύναται να ζητήσει βοήθεια από τις αρχές του κράτους διαμονής, ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά της. Επιπλέον, το Δικαστήριο σημείωσε ότι η αρχή της ισότητας, όπως κατοχυρώνεται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα, και η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να ερμηνεύονται ως επιβάλλοντα την αναλογική εφαρμογή στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κάθε ειδικής διαδικασίας για αλλαγή στοιχείων φύλου. Το Δικαστήριο περαιτέρω εξήγησε ότι το εθνικό δίκαιο προβλέπει δικαίωμα αλλαγής στοιχείων φύλου, σε περίπτωση διάστασης ανάμεσα στο καταγεγραμμένο φύλο και την ταυτότητα του ατόμου, εφόσον οι υπόλοιπες προϋποθέσεις σχετικά με την ηλικία και τις εξωτερικές περιστάσεις πληρούνται. Προς τούτο, το Δικαστήριο θεώρησε τη διόρθωση της ταυτότητος της αιτούσης ως απολύτως αναγκαία για την προάσπιση της ψυχικής υγείας και εξασφάλιση της ποιότητας της προσωπικής και κοινωνικής της ζωής.

 

Outcome: 

Το Δικαστήριο έκανε αποδεκτή την αίτηση. Οι διοθρώσεις οι οποίες ζητήθηκαν με την αίτηση σχετικα με το όνομα και το φύλο έγιναν αποδεκτές.

 

Observations/Comments: 

This summary was completed by Odyssefs Platonas, LLM student at Queen Mary University. Many thanks to Vassilis Kerasiotis, lawyer and Country Director for HIAS Greece, for providing us with the text of the decision.

Other sources cited: 

Domestic case law

Single Member First Instance Court of Athens ΜπρΑθ 6843/2007

Supreme Court of Greece ΑΠ 1321/1992

Administrative Court of Appeal of Athens EA 4971/1993

Single Member First Instance Court of Thessaloniki 20438/2010

District Court of Florina ΕιρΦλωρ 3/2018

 

Other sources

Vathrakokoilis Interpretative Jurisprudential Analysis no. 13 page 506 /Βαθρακοκοίλη Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση κατ’ άρθρον αρ. 13 σελ. 506

Greece – Official Gazette issue A’51/13-10-2017

Foundedaki K. Draft by the Legislative Bill Drafting Committee of the Hellenic Ministry of Justice on the recognition of gender identity page 58/ Φουντεδάκη Κ. το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου σελ. 58.