Ελλάδα - Αίτηση αναστολής κατά απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης , 15η Σεπτεμβρίου του 2000, 495/2000

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
15-09-2000
Citation:
ΣτΕ 495/2000 (Επιτροπή Αναστολών)
Additional Citation:
ΣτΕ 441/2008 (Ακυρωτική διαδικασία)
Court Name:
Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Relevant Legislative Provisions:
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 32.1
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 33
National / Other Legislative Provisions:
Greece - Προεδρικό Διάταγμα 61/1999 (Presidential Decree)
Greece - Άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 1975/1991 (Art 33(7) of Act 1975/1991)
Greece - Άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 1975/1991 (Art 33(9) of Act 1975/1991)
Greece - Αρθρο 52 Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 (Art 52 of Presidential Decree 18/1989)
Greece - Άρθρο 35 Ν. 2721/1999 Α’ 112 (Art 35 of Act 2721/1999 A112)
Greece - Άρθρο 222 Ποινικός Κώδικας (Art 222 of the Penal Code)
Greece - Αρθρα 1 Σύμβασης της Γενεύης 1951 ( Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 Α’ 201) (Art 1 1951 Convention (Legislative Decree 3989/1959 A201))
Greece - Αρθρα 32 παρ. 1 Σύμβασης της Γενεύης 1951 ( Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 Α’ 201) (Art 32(1) 1951 Convention (Legislative Decree 3989/1959 A201))
Greece - Αρθρα 33 Σύμβασης της Γενεύης 1951 ( Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 Α’ 201) (Art 33 1951 Convention (Legislative Decree 3989/1959 A201))
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Απέλαση αναγνωρισμένου πρόσφυγα (άρθρα 32 και 33 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων) μετά από καταδίκη του για  αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου  Ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα. Κίνδυνος για την Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια  Ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα.

 Η άμεση εκτέλεση της απέλασης θα εκθέσει τον αιτούντα στον κίνδυνο να υποστεί βλάβη ανεπανόρθωτη σε περίπτωση ευδοκίμησης της  ασκηθείσης από αυτόν αιτήσεως ακυρώσεως λόγω της σοβαρότητας δε της βλάβης αυτής πρέπει, να ανασταλεί έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η εκτέλεση της απέλασης, παρότι η έκδοσή της, υπαγορεύθηκε  από λόγους προστασίας της δημοσίας τάξεως.

Άρση της κράτησης του αιτούντος. Επιστροφή στον αιτούντα της άδειας παραμονής ως πρόσφυγα, που του είχε αφαιρεθεί. 

Facts: 

Με απόφαση  του Υπουργού Δημόσιας Τάξης αναγνωρίσθηκε στον αιτούντα, τούρκο υπήκοο, η ιδιότητα του πρόσφυγα και του χορηγήθηκε άσυλο στην Ελλάδα κατά τη σχετική νομοθεσία. Η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με την οποία διατάχθηκε και η απέλαση του αιτούντος, με την αιτιολογία ότι «κατά τη διάρκεια της εδώ παραμονής του υπό καθεστώς πρόσφυγα ανέπτυξε έκνομη δραστηριότητα και μετείχε σε πράξεις ικανές να πλήξουν την ασφάλεια της χώρας».

Κατά της εν λόγω πράξεως, ο αιτών άσκησε προσφυγή στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, επί της προσφυγής δε αυτής εκδόθηκε η προσβληθείσα και με αίτηση ακυρώσεως  απόφαση, με την οποία έγινε μεν δεκτή η προσφυγή καθ’ όσον αφορούσε την προσφυγική ιδιότητα του αιτούντος – η οποία διατηρήθηκε - απορρίφθηκε όμως κατά το μέρος που αναφερόταν στη διαταχθείσα απέλασή του.

Ειδικότερα, με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη η απέλαση του αιτούντος κατ’ επίκληση των άρθρων 32 & 33 της Συμβάσεως της Γενεύης και με την αιτιολογία ότι «κατά την διάρκεια της εδώ παραμονής του, υπό καθεστώς πρόσφυγα, συνελήφθη και κατεδικάσθη τελεσιδίκως για ιδιαιτέρως σοβαρά αδικήματα και ως εκ τούτου θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο για την χώρα».  Εξ άλλου, όπως συνάγεται από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα , είχε καταδικασθεί τελεσίδικα σε συνολική ποινή φυλάκισης δέκα οκτώ μηνών (μετατραπείσα σε χρηματική ποινή) καθώς και χρηματική ποινή για τα αδικήματα της παράνομης, χωρίς άδεια, απασχόλησης αλλοδαπών, της διευκόλυνσης παράνομης παραμονής αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια (άρθρο 33 παρ. 7 και 9 Ν. 1975/1991) και της υπεξαγωγής εγγράφων (άρθρο 222 Π.Κ).

Decision & Reasoning: 

Το Δικαστήριο (Επιτροπή Αναστολών) έκρινε ότι η άμεση εκτέλεση της προσβληθείσας πράξεως, καθ’ ο μέρος αφορά την διαταχθείσα απέλαση, θα εκθέσει τον αιτούντα στον κίνδυνο να υποστεί βλάβη ανεπανόρθωτη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της ασκηθείσης, από αυτόν, αιτήσεως  ακυρώσεως. Στην απόφασή του αυτή κατέληξε λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι :

- η ένδικη απέλαση του αιτούντος συνεπάγεται την επαναπροώθησή του στην Τουρκία

-ο αιτών, σύμφωνα με την ίδια την προσβληθείσα  πράξη, διατηρεί την ιδιότητα του πρόσφυγα, ιδιότητα που προϋποθέτει ότι  η Διοίκηση έχει εκτιμήσει ότι, σε περίπτωση μεταβάσής του στη χώρα του, υφίσταται δικαιολογημένος φόβος διώξεώς του, υπό την έννοια των διατάξεων της Συμβάσεως της  Γενεύης.

Επίσης το Δικαστήριο αποφάσισε ότι, λόγω της σοβαρότητος της επαπειλούμενης βλάβης, πρέπει  να ανασταλεί, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η εκτέλεση της προσβληθείσης πράξεως, παρότι η έκδοσή της  υπαγορεύθηκε πράγματι από λόγους προστασίας της δημοσίας τάξεως.  Λόγω της αναστολής αυτής, πρέπει να παύσει η κράτηση του αιτούντος και να του επιστραφεί η άδεια παραμονής του στη χώρα, εφ’ όσον του έχει αφαιρεθεί.

Outcome: 

Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει  εν μέρει  την εκτέλεση της προσβληθείσης απόφασης. Διατάσσει την απόδοση παραβόλου. Επιβάλλει στο Δημόσιο τη Δικαστική Δαπάνη του αιτούντος. 

Subsequent Proceedings : 

ΣτΕ 441/2008 (Ακυρωτική διαδικασία), με την οποία ακυρώθηκε η προσβληθείσα απόφασης. /node/4644

Observations/Comments: 

Σημαντική απόφαση ως προς το εύρος της παρεχόμενης από το Δικαστήριο προστασίας προς τους προσφεύγοντες σε αυτό αιτούντες, με την οποία διατάχθηκε η Διοίκηση, μεταξύ άλλων, να άρει την κράτηση του αιτούντα καθώς και   να του χορηγήσει εκ νέου την άδεια παραμονής του, ως πρόσφυγα, που του είχε αφαιρεθεί.