Ελλάδα - Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 11η Οκτωβρίου 2005, 3337/2005

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
11-10-2005
Citation:
ΣτΕ 3337/2005
Court Name:
Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Δ’
Relevant Legislative Provisions:
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1A
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
National / Other Legislative Provisions:
Greece - Προεδρικό Διάταγμα 61/1999 (Presidential Decree) Art 3
Greece - Άρθρα 24 του ν. 1975/1991 (Art 24 of Act 1975/1991)
Greece - Άρθρα 25 παρ. 1 του ν. 1975/1991 (Art 25(1) of Act 1975/1991)
Greece - Άρθρα 1 του νόμου 2452/1996 (Art 1 of Act 2452/1996)
Greece - Άρθρα 2 του νόμου 2452/1996 (Art 2 of Act 2452/1996)
Greece - Άρθρο 72 περ. α’ του ν. 2910/2001 (Art 72(a) of Act 2910/2001)
Greece - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/2004) (Administrative Procedure Code (Act 2690/2004))
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Καθεστώς αναγνώρισης πρόσφυγα. Ασυνόδευτος ανήλικος αιτών άσυλο.

Η ανυπαρξία ατομικής διώξεως του αιτούντος αλλοδαπού δεν αποκλείει  την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα αν διαπιστώνεται αντικειμενικά δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξης στη χώρα του.

Πλημμελής αιτιολογία - απόκλιση της απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. 

Facts: 

Oαιτών υπήκοος Αφγανιστάν εισήλθε στην Ελλάδα και υπέβαλε  αίτημα ασύλου την 21.12.2000, το οποίο  απορρίφθηκε με απόφαση  του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.  Κατά της αποφάσεως αυτής ο αιτών υπέβαλε προσφυγή, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ της αναγνωρίσεώς του  ως πρόσφυγα, δεδομένου  ότι «αυτός αναχώρησε από την χώρα του σε ηλικία 15 ετών, λόγω των διώξεων που υφίστατο η φυλή των Χαζάρων, στην οποία ανήκει, από τους ΤΑΛΕΜΠΑΝ, έχει δε απωλέσει τα ίχνη των γονέων του και των υπόλοιπων μελών της οικογενείας του».  Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αντιθέτως, απέρριψε το εν λόγω αίτημα  με την εξής αιτιολογία:  «Από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι  [ο αιτών] υπέστη ατομική δίωξη από τις Αρχές της χώρας του για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων.  Είναι προφανές ότι διέφυγε από τη χώρα του για λόγους οικονομικούς και χρησιμοποιεί το αίτημα ασύλου για να διευκολύνει την εδώ παραμονή του με σκοπό την εξεύρεση εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του».

Decision & Reasoning: 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβληθείσα απόφαση του Υπουργού  είναι πλημμελώς αιτιολογημένη για τους εξής λόγους:  Πρώτον, διότι η προσβληθείσα απόφασης εκκινεί από την εκδοχή ότι για την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα απαιτείται , άνευ ετέρου, η διαπίστωση ατομικής διώξεώς του, ενώ, σύμφωνα με το Δικαστήριο,  αρκεί και η διαπίστωση δικαιολογημένου φόβου διώξεώς του.  Δεύτερον, διότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, παρά το γεγονός ότι δεν ακολούθησε την σχετική θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, δεν αιτιολόγησε ειδικώς την απόκλιση από τη γνωμοδότησή της κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 20 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

Outcome: 

Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Διατάσσει την απόδοση παραβόλου. Επιβάλλει στο Δημόσιο τη Δικαστική Δαπάνη του αιτούντος. 

Subsequent Proceedings : 

Αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση (Υπουργός Δημόσιας Τάξης)- Συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ- Αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα

/node/4669

Observations/Comments: 

Στην απόφαση δεν υπάρχει αναφορά στις ειδικές ανάγκες προστασίας και τις διαδικαστικές εγγυήσεις του αιτούντος ως ασυνόδευτου ανηλίκου, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, παρ’ ό,τι προβλήθηκαν στην αίτηση ακύρωσης. Πλην όμως σε επόμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου λαμβάνονται τα ανωτέρω υπ’ όψιν (οράτε απόφαση ΣτΕ 4055/2008)

Case Law Cited: 

Greece - Council of State, 957/2003

Greece - Council of State, 2266/2005

Greece - Council of State, 2659/2004