Česká republika - Nejvyšší spravní soud, 14 srpen 2008, C.I. proti Ministerstvu vnitra, 2 Azs 45/2008-67

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
14-08-2008
Číslo rozhodnutí:
2 Azs 45/2008-67
Název soudu:
Nejvyšší spravní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Právo získat informace o osudu člena rodiny, který byl zmiznut, stejně jako shrmažďovat takové informace, týkající se ztráty, patří podle české Listiny základních práv a svobod, mezi politická práva a příslušnosti k politické straně. Proto důvody pro udělení azylu svědčí ve prospěch žadatele, pokud byl pro uplatňování tohoto práva pronásledován.

Skutkový stav : 

Angolský občan požádalo o azyl v České republice. Tvrdil, že je pronásledován kvůli skutečnosti, hledal svého bratra, který byl zapojený do politické strany FNLA (Frente Nacional para e Libertacao de Angola) a nakonec zmizel. Žadatel hledal svého bratra a žádal policii o poskytnutí informací o jeho pobytu/osudu. Učinil mnoho pokusů informaci získat, včetně snah o zveřejnění příběhu, ale svého bratra nenašel. Policie žadatele navštívila opakovaně doma, v práci a nakonec jej i na několik dní zadržela. Během výslechů byl žadatel bit a ponižován. Bylo mu řečeno, že jeho bratr měl mlčet a že by on mohl následovat osud svého bratra. Později opustil zemi.

Žádost o udělení mezinárodní ochrany byla ministerstvem zamítnuta. MV tvrdilo, že žadatel nepatřil k žádné politické straně, ani sám nevyjadřoval svůj politický názor a ani nebyl jinak politicky angažován. Krajský soud potvrdil rozhodnutí MV a zamítl žalobu. Proto byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Vyžadování informací od policie o osudu zmizelého bratra je nutno chápat jako uplatňování jednoho z politických práv. Proto byl jmenovaný pronásledován za uplatňování politckých práv a svobod.

Není nutné, aby pronásledování z politických důvodů muselo být spojeno s tím, že dotyčný je členem politické strany či otevřeně vyjádřil svůj politický názor. Být pouhým stoupencem politické strany, vyjádřit případný politický názor jakýmkoliv způsob či se jinak podílet se na veřejném životě může být dostačující k tomu, aby se osoba stala terčem pronásledování z politických důvodů. Navíc v zemi, kde pouhá účast na demonstraci organizované opoziční stranou může vést k pronásledování. Proto, pokud žadatel pochází ze země, která mu přisuzuje politické názory jeho bratra a tvrdí, že byl pronásledován jako rodinný příslušník osoby politicky aktivní, postačí to k závěru, že žadatel má opodstatněný strach z pronásledování z politických důvodů bez ohledu na to, zda skutečně takový politický názor má. Takový výklad odpovídá čl. 10 odst. 2 a 10 odst.  1 písm. e) kvalifikační směrnice, stejně jako v souladu s článkem. 12 písm. b zákona o azylu.

V souladu s článkem 9 odst. 1 písm. a) a b) a článkem 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je bezesporu nutné považovat bití na policejné stanici, opakované návštěvy doma a v zaměstnání a zadržení, za jednání perzekuční.

Výsledek: 

Kasační stížnost byla úspěšná a rozhodnutí soudu zrušeno.

Komentáře/Poznámky: 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 2 Azs 45/2008-67, dostupné na www.nssoud.cz

Azyl pro uplatňování politických práv a svobod je zakotven v české Listině základních práv a svobod. Proto soud při výkladu pojmu uplatňování politických práv a svobod pojem vykládal v kontextu Listiny, která zaručuje i právo na informace.

Jiné citované zdroje: 

Von Münch, I., Grundgesetz-Kommentar. Band 1, München, in C.H.Beck, 1992, str. 925

Case Law Cited: 

CJEU - C-106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA