Česká republika - Nejvyšší správní soud, 4 únor 2009, Ö.S. proti Ministerstvu vnitra, 1 Azs 105/2008-81

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
04-02-2009
Číslo rozhodnutí:
Česká republika: Nejvyšší správní soud, Ö.S. proti Ministerstvu vnitra, 4.2.2009, 1 Azs 105/2008-81
Additional Citation:
č. 1825/2009 Sb. NSS (Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu)
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
National / Other Legislative Provisions:
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 12
Czech Republic - Code of Administrative Procedure (500/2004 Coll.) - Art 3
Czech Republic - Code of Administrative Procedure (500/2004 Coll.) - Art 50
Czech Republic - Code of Administrative Procedure (500/2004 Coll.) - Art 51
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Rozsudek stanoví standardy, které musí splňovat informace o zemi původu, aby mohly být použity jako důkaz ve správním a soudním řízení. Hodnotící zprávy Evropské komise o dosaženém pokroku kandidátských zemí nejsou určeny pro řízení o mezinárodní ochraně, mohou být použity pouze podpůrně spolu s jinými zprávami o zemi původu.

Skutkový stav : 

Žadatel původem z Turecka tvrdil, že z důvodu svékurdské národnosti odmítá nastoupit povinnou vojenskou službu v turecké armádě, protože by musel bojovat proti vzbouřencům téže národnosti. Dále uvedl, že podporuje opoziční kurdskou stranu DTP. Při oslavách kurdského národního svátku Nawroz byl zatčen a po dobu 2 týdnů vězněn.

Ministerstvo vnitra žadateli mezinárodní ochranu neudělilo.

Krajský soud v Praze rozhodnutí ministerstva zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění uvedl, že ministerstvo dostatečně nezjistilo skutkový stav věci v důsledku zastaralých a nepřiléhavých informací o zemi původu.

Ministerstvo podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Nejvyšší správní soud se ztotožnil se závěrem krajského soudu, že ministerstvo vyšlo z neaktuálních informací o zemi původu žadatele. Zpráva, která vycházela ze situace v jihovýchodním Turecku do roku 2006, nezohledňovala podstatnou změnu situace ve vztahu ke kurdské menšině, k níž došlo v průběhu roku 2007. S ohledem na tuto změnu byla zpráva v době rozhodování ministerstva (v roce 2008) již neaktuální.

Soud se dále zabýval otázkou, zda a do jaké míry může správní orgán opírat své závěry o hodnotící zprávu Evropské komise o dosaženém pokroku kandidátských zemí na členství v Evropské unii.

Soud nejprve připomněl standardy, které musí splňovat informace o zemi původu: „Informace o zemi původu musí být v maximální možné míře (1) relevantní, (2) důvěryhodné a vyvážené, (3) aktuální a ověřené z různých zdrojů, a (4) transparentní a dohledatelné (srov. kritéria pro nakládání s informacemi o zemích původu v azylovém řízení, in: GYULAI, G.: Country Information in Asylum Procedures: Quality as a Legal Requirement in EU, Budapest, 2007)“.

S odkazem na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) Saadi proti Itálii Nejvyšší správní soud dodal, že věrohodnost informací o zemi původu je třeba posuzovat s ohledem na autoritu a pověst autorů zprávy, serióznost provedených šetření, návaznost a souvislost závěrů a skutečnost, zda uvedená tvrzení jsou potvrzena i jinými zdroji.

Z rozsudku ESLP NA. proti Spojenému království dále vyplývá, že při hodnocení zprávy obsahující informace o zemi původu je nezbytné posoudit nezávislost, spolehlivost a objektivnost autora zprávy. Důležité je taktéž vzít v úvahu, jakou měrou je autor zprávy zastoupen v zemi původu, jaké jsou jeho schopnosti získávat informace přímo na místě. Pokud se situací v zemi původu zabývá větší počet zpráv, je nezbytné upřednostnit ty, které se zabývají stavem lidských práv a přímo uvádějí okolnosti rozhodné pro posouzení reálnosti hrozby nelidského či krutého zacházení. Relevance a váha zprávy je závislá na tom, do jaké míry se zpráva přímo věnuje otázkám posuzovaným v daném řízení. Zprávě, která obecně popisuje socioekonomické podmínky v zemi původu a nepojednává o specifických otázkách, jež musí být v řízení objasněny, pak bude zpravidla přiznána menší váha.

Tato kritéria pak soud použil pro posouzení hodnotící zprávy Evropské komise o dosaženém pokroku Turecka za rok 2007. Soud zdůraznil, že tato zpráva není určena k užití v řízení o mezinárodní ochraně orgány členských států EU.

Ačkoliv hodnotící zpráva obsahuje kapitolu týkající se ochrany lidských práv a práv menšin, jejím smyslem je především posoudit míru pokroku v přípravě na členství v EU. Přístup kandidátské země k EU je vždy vysoce politickou otázkou, neboť představuje střet geopolitických, vojenských a ekonomických zájmů, a to jednak Evropské unie, jednak jejích členských států a v neposlední řadě i kandidátské země. Tato zpráva představuje politicky velmi citlivý dokument, v němž je pečlivě vážena každá věta, aby nezavdala příčinu k nevítané diplomatické roztržce a neohrozila zájmy jednotlivých aktérů přístupových jednání. Nelze ani opomenout, že zpráva je napsána diplomatickým jazykem, který neumožňuje rozšifrovat skutečný stav v zemi původu.

Soud uzavřel, že hodnotící zpráva Evropské komise může být použita jako jeden z důkazů v řízení o udělení mezinárodní ochrany, ovšem pouze jako důkaz podpůrný spolu s jinými zprávami o zemi původu, které netrpí výše popsanými nedostatky. Je také třeba zohlednit, že se jedná o diplomatický dokument, který není vytvořen pro účely řízení o mezinárodní ochraně a není zaměřen na analýzu okolností a jevů relevantních pro udělení mezinárodní ochrany.

Výsledek: 

Kasační stížnost ministerstva vnitra byla zamítnuta.

Komentáře/Poznámky: 

V řízení předcházející rozsudek Krajského soudu v Praze je rovněž součástí databáze EDAL pod názvem: Česká republika - Krajský soud v Praze, O.S. proti Ministerstvu vnitra, 14.08.2008, 48 Az 57/2008.

Jiné citované zdroje: 

GYULAI, G.: Country Information in Asylum Procedures: Quality as a Legal Requirement in EU, Budapest, 2007