Česká republika - Nejvyšší správní soud, 31 červenec 2008, N.G.H proti Ministerstvu vnitra, 5 Azs 55/2008 - 71

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
31-07-2008
Číslo rozhodnutí:
5 Azs 55/2008 - 71
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Případ se týká žaloby a následně kasační stížnosti proti rozhodnutí ministerstva vnitra, kterým se žadateli neuděluje mezinárodní ochrana. S ohledem na dostupné zprávy ze země původu označilo Ministerstvo vnitra tvrzený příběh žadatele za smyšlený. Žadatel v podané kasační stížnosti namítá, že Ministerstvo vnitra nezjistilo skutkový stav věcí, když při rozhodování vycházelo pouze z jednoho zdroje informací. Kasační stížnost byla úspěšná. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musí být používaná zpráva ze země původů ověřena z různých zdrojů. Nejvyšší správní soud stanovil též další podmínky pro používání zpráv ze zemí původu.

Skutkový stav : 

Žadatel opustil zemi původu v prosinci roku 2006 kvůli politickému násilí v Brazzaville, zapříčiněnému členy rebelské skupiny (tzv. „Ninjas“). Bezprostředně po svém příjezdu do ČR požádal o udělení mezinárodní ochrany.

Ministerstvo vnitra zamítlo žádost o udělení mezinárodní ochrany tvrdíc nevěrohodnost příběhu žadatele s ohledem na existenci rozporů v jeho výpovědích. Ve svém rozhodnutí Ministerstvo vnitra též uvedlo, že dle dostupných zpráv ze země původu neprobíhají v Konžské republice již od roku 2003 žádné boje mezi povstaleckými skupinami a vládními jednotkami. Ve světle této informace označilo příběh žadatele za smyšlený.

Žadatel se odvolal ke Krajskému soudu, který se plně ztotožnil se závěry Ministerstva vnitra. Po zamítnutí žaloby Krajským soudem podal žadatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V podané stížnosti žadatel namítá, že Ministerstvo vnitra nezjistilo skutkový stav věcí, když při svém rozhodování vycházelo pouze z jednoho zdroje informaci, který nebyl objektivní a nekorespondoval se skutečně existující situací v zemi původu.
 
Rozhodnutí a odůvodnění: 
 
Po přezkoumání napadaného rozhodnutí se Nejvyšší správní soud ztotožnil s právním názorem žadatele, když dospěl k závěru, že v předchozím řízení nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav věcí. Dle názoru Nejvyššího správního soudu bylo Ministerstvo vnitra s ohledem na žadatelem uváděné důvody odchodu ze země původu povinno vypořádat se s jeho tvrzením ohledně nepokojů zapříčiněných rebelskými skupinami „Ninjas“. Žalovaný si ve vztahu k tomuto tvrzení žadatele opatřil pouze jeden zdroj informací – Zprávu OAMP (Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra) ze dne 18. 4. 2007, která kompletně popírá tvrzení žadatele, když konstatuje neexistenci politického násilí mezi povstaleckými skupinami a vládními jednotkami již od roku 2003. Tento závěr je však ve zjevném rozporu s řadou dalších zpráv o situaci v Konžské republice. Nejvyšší správní soud poté ve svém rozhodnutí cituje další dvě zprávy, ze kterých vyplývá, že boje mezi rebely pokračovaly v Konžské republice i po roce 2003.

Nejvyšší správní soud dále konstatuje, že při používání informací o zemích původu je nutné dodržovat následující pravidla: Informace o zemi původu musí být v maximální možné míře (1) relevantní, (2) důvěryhodné a vyvážené, (3) aktuální a ověřené z různých zdrojů, a (4) transparentní a dohádatelné.

Dle názoru Nejvyššího správního soudu Ministerstvo vnitra v případě žadatele nedostálo těmto požadavkům, a to zejména v bodě (3). Aby bylo možné dospět k co nejvěrohodnějšímu obrazu o situaci v hlavním městě Brazzaville koncem roku 2006, je Ministerstvo vnitra v dalším řízení povinno vzít v potaz i další zprávy ze země původu.
Výsledek: 

Kasační stížnost byla úspěšná a rozsudek krajského soudu byl zrušen.

Komentáře/Poznámky: 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Azs 55/2008 - 71 dostupné na www.nssoud.cz

Jiné citované zdroje: 

Gyulai, G: Country Information in Asylum Procedures: Quality as a Legal Requirement in EU, Budapest, 2007

US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2007 – The Republic of Congo, 06.03.2007

US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2007 – The Republic of Congo, 11.03.2008

Case Law Cited: 

Czech Republic - Azs 13/2006-39 (Supreme Administrative Court)