Česká republika - Nejvyšší správní soud, 29 pochod 2004, L.M.C. proti Ministerstvu vnitra, 5 Azs 4/2004-49

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
29-03-2004
Číslo rozhodnutí:
5 Azs 4/2004-49
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Odmítání nástupu k výkonu základní vojenské služby, která je ve státě původu povinná, nelze bez dalšího považovat za důvod pro udělení azylu, zvláště není-li takové odmítání spojeno s reálně projeveným politickým přesvědčením nebo náboženstvím.

Skutkový stav : 

Žadatel požádal Českou republiku o udělení mezinárodní ochrany. Ve své žádosti uvedl, že nebyl ve své vlasti spokojen pro těžký život, že nejsou zajištěny ekonomické podmínky, neměl zaměstnání a nezískal jej, jelikož má nízkou kvalifikaci. Na studium neměl finanční prostředky. Dalším důvodem bylo jeho odmítnutí nástupu základní vojenské služby. V roce 1997 dostal dopis, na základě kterého se měl dostavit na předvojenskou zdravotní prohlídku, tam se nedostavil a vysvětlil, že nechtěl být vojákem, protože se mu to nelíbí. Jeho otec je voják z povolání, život vojáka je velmi těžký, protože má velmi nízký plat. Ministerstvo žádost o mezinárodní ochranu zamítlo a toto rozhodnutí bylo potvrzeno i krajským soudem.  Žadatel podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že odmítání nástupu k výkonu základní vojenské služby, která je ve státě původu povinná, nelze bez dalšího považovat za důvod pro udělení azylu, zvláště není-li takové odmítání spojeno s reálně projeveným politickým přesvědčením nebo náboženstvím. Zde však stěžovatel spojoval nenastoupení vojenské služby s nízkým finančním ohodnocením. 

Výsledek: 

Kasační stížnost byla zamítnuta.

Komentáře/Poznámky: 

Teprve v kasační stížnosti stěžovatel uvedl, oproti předchozímu řízení, že vojenská služba je akt násilí. Nicméně k k tomu tvrzení již soud nepřihlížel a označil je za účelové.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Azs 4/2004-49, dostupný na www.nssoud.cz