Česká republika - Nejvyšší správní soud, 29 duben 2009, T.K. proti Ministerstvu vnitra, 2 Azs 93/2008

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Žádost podaná v jednom z členských států a zastavení řízení o mezinárodní ochraně; posouzení podmínek pro určení odpovědného státu za posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, posouzení dle kritéria uděleného víza.

Skutkový stav : 

Žadatelka měla krátkodobé vízum pro pobyt v České republice, které bylo vydáno dne v listopadu 2006 pro jednorázový vstup v délce 12 dnů, konkrétně na dobu od 5.1.2007 do 19.1.2007. Rovněž měla udělené vízum pro pobyt v Polsku, které bylo vydáno již v říjnu 2006 pro jednorázový vstup v délce 5 dnů, nicméně doba platnosti (tedy možnosti využití víza) byla dána rozsahem 6 měsíců, až do dubna 2007. Z celních razítek v pasu vyplývalo, že žadatelka vycestovala v před vstupem do České republiky v  prosinci 2006 jela do Polska, ze kterého se vrátila zpět do Běloruska. Do ČR pak přicestovala tranzitem přes Polsko v lednu 2007 a podala zde žádost o poskytnutí ochrany. Ministerstvo vnitra zastavilo řízení o žádosti, protože ji shledalo nepřípustnou z důvodu, že státem odpovědným za posouzení podané žádosti podle čl. 9 odst. 3 písm. b) Dublinského nařízení měla být Polská republika.

Žadatelka podala proti rozhodnutí žalobu ke krajskému soudu, která byla zamítnuta. Následně podala žadatelka kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Nejvyšší správní soud řešil otázku, zda žadatelka byla v okamžiku podání žádosti o mezinárodní ochranu v České republice držitelkou toliko platného víza pro pobyt v České republice, či zda vedle tohoto víza měla platné vízum i pro pobyt v Polské republice. Nejvyšší správní soud tedy řešil stanovení okamžiku, v němž žadatelce zanikla platnost víza pro pobyt v Polské republice, tj. zda platnost víza pro jeden vstup zanikla již jeho vyčerpáním nebo až uplynutím lhůty, ve které mohla žadatelka vízum čerpat.
Nejvyšší správní soud se přiklonil k závěru, že k zániku platnosti krátkodobého víza dojde vždy okamžikem vyčerpání povoleného počtu vstupů, a to i v případě, že k tomuto vyčerpání dojde před uplynutím doby, na kterou bylo toto vízum vydáno.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že vízum, které bylo žadatelce vydáno pro pobyt v Polsku na dobu od 25.10.2006 do 22.4.2007 pro jednorázový vstup v délce 5 dnů, bylo vyčerpáno dne 24.12.2006, kdy žadatelka vycestovala z území Polské republiky. Žadatelka tak měla v okamžiku podání žádosti pouze jedno platné vízum, a dle čl. 9 odst. 2 dublinského nařízení je k posuzování žádosti příslušná Česká republika.

Výsledek: 

Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Komentáře/Poznámky: 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. dubna 2009, č.j. 2 Azs 93/2008 dostupný na www.nssoud.cz

Jiné citované zdroje: 

čl. 11 bod 15 Schengenské úmluvy a bodu 16 Společné konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady smluvních stran Schengenské úmluvy