Česká republika - Nejvyšší správní soud, 28 únor 2007, T.A. proti Ministerstvu vnitra, 4 Azs 146/2006-10

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
28-02-2007
Číslo rozhodnutí:
4 Azs 146/2006-100
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Pokud ze zpráv o zemi původu žadatele o azyl vyplývá, že menšina, jejímž je žadatel příslušníkem, je terčem diskriminace a pronásledování ze strany úřadů a policie, nemůže jako důvod pro neudělení azylu obstát argument, že žadatel o azyl v zemi původu tyto orgány nepožádal o pomoc a nevyčerpal tak veškeré právní prostředky, které mu k ochraně jeho práv poskytuje právní řád státu jeho původu.

Skutkový stav : 

Žadatelka požádala Českou republiku o udělení mezinárodní ochrany. V odůvodnění rozhodnutí Ministerstvo vnitra uvedlo, že v průběhu správního řízení bylo objasněno, že důvodem žádosti žadatelky o udělení azylu byla skutečnost, že žadatelka byla znásilněna, těžko se s tím vyrovnává a podle svých slov již nemůže ve vlasti žít. Podle svého tvrzení je také utiskována z národnostního důvodu. Ministerstvo vnitra shledalo, že žadatelka nesplňovala podmínky pro udělení mezinárodní ochrany a to zejména z důvodu, že v zemi svého původu nepožádala o pomoc úřady a nevyčerpala tak veškeré právní prostředky, které jí k ochraně měl dle názoru ministerstva poskytovat právní řád země původu.  Žadatelka podala proti tomuto rozhodnutí žalobu, v níž zdůraznila, že žalovaný pominul skutečnou situaci menšin v zemi původu. Informace o situaci menšin, které ministerstvo zmínilo, svědčilo v prospěch tvrzení žadatelky o diskriminaci menšiny, k níž žadatelka patřila, ministerstvo však tomu nevěnovalo žádnou pozornost. Žadatelka konstatovala, že chybí logická vazba mezi jí poskytnutými informacemi a jejich posouzením ze strany žalovaného, který některé z nich zcela pominul – například skutečnost, že žadatelce bylo vyhrožováno i ze strany policistů. Žadatelka zdůraznila, že příbuzní policistů, kteří ji znásilnili, jednají s vědomím státu, který je podporuje a podílí se na porušování práv občanů. Krajský soud žalobu žadatelky zamítl, mimo jiné protože jednání soukromých osob krajský soud nepovažoval za pronásledování, nebot' nelze dospět k závěru, že státní orgány takové jednání tolerovaly, když si žalobkyně ani její matka nikde nestěžovaly.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že:

Správní orgán je povinen zohlednit charakter země původu žadatele o azyl, způsob výkonu státní moci v ní, možnost uplatňování politických práv a další okolnosti, které mají vliv na naplnění důvodů pro udělení azylu. Je-li např. o zemi původu žadatele známo, že stav dodržování lidských práv je špatný, že občanům je upíráno právo na změnu vlády, že dochází k nezákonným popravám, mizení osob, častému používání mučení, národnostnímu útisku, atd., pak tyto skutečnosti musí správní orgán zohlednit v situaci důkazní nouze, a to ve prospěch žadatele o azyl.

Nejvyšší správní soud dále rozhodl, že pokud ze zpráv o zemi původu žadatele o azyl vyplývá, že menšina, jejímž je žadatel příslušníkem, je terčem diskriminace a pronásledování ze strany úřadů a policie, nemůže jako důvod pro neudělení azylu obstát argument, že žadatel o azyl v zemi původu tyto orgány nepožádal o pomoc a nevyčerpal tak veškeré právní prostředky, které mu k ochraně jeho práv poskytuje právní řád státu jeho původu.

Výsledek: 

Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu jednání.

Komentáře/Poznámky: 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Azs 146/2006 -10, dostupné na www.nssoud.cz