Česká republika - Nejvyšší správní soud, 25 listopad 2010, V.S. proti Ministerstvu vnitra, 6 Azs 29/2010-85

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
25-11-2011
Číslo rozhodnutí:
6 Azs 29/2010-85
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Žadatel běloruské národnosti, občan Izraele, s trvalým pobytem v Jihoafrické republice, podal žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice, přičemž jako důvody žádosti uváděl obavy z návratu do Jihoafrické republiky (země jeho posledního trvalého pobytu) i do státu Izrael (země jeho státního občanství). Nejvyšší správní soud rozhodl, že v obdobných případech má ministerstvo povinnost posuzovat důvody pro udělení mezinárodní ochrany pouze vzhledem k situaci ve státě, jehož příslušníkem žadatel je.

Skutkový stav : 

Žadatel podal v České republice žádost o udělení mezinárodní ochrany, a to z důvodu obav z návratu do Izraele (země jeho státního občanství), jednak obavami z návratu do Jihoafrické republiky (země jeho posledního trvalého pobytu). Ministerstvo posuzovalo hrozící pronásledování respektive vážnou újmu  ve vztahu k zemi státního občanství žalobce, tedy ke státu Izrael a z tohoto důvodu i informace o zemi původu, na základě kterých bylo rozhodnuto, se vztahují ke státu Izrael, nikoliv k Jihoafrické republice. Rozhodnutí ministerstva napadl žadatel žalobou, v které mimo jiné napadal rozhodnutí tím, že ministerstvo mělo posuzovat i pronásledování hrozící žadateli v Jihoafrické republice a zohlednit nejen oficiální, ale i faktický vztah žalobce k zemi původu, takže měl použít zprávy o Jihoafrické republice. Krajský soud žalobu zamítl a žadatel podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Nejvyšší správní soud se mimo jiné v rozhodnutí o kasační stížnosti vyjádřil k otázce „země původu“ v případě rozdílného státního občanství a místa trvalého pobytu. Dle Nejvyššího správního soudu, má-li žadatel o mezinárodní ochranu státní občanství jedné země a místo posledního trvalého bydliště v jiné zemi, je při posuzování pronásledování nebo vážné újmy primárně relevantní země státního občanství žadatele. Země posledního trvalého bydliště se ve vztahu k azylu i k doplňkové ochraně zkoumá, jde-li o osoby bez státního občanství.

Výsledek: 

Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Komentáře/Poznámky: 

Rozhodnutí NSS č. 6 Azs 29/2010-85, dostupné na www.nssoud.cz

Case Law Cited: 

Czech Republic - 2 Azs 46/2008 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 6 Azs 307/2005 (Supreme Administrative Court)