Česká republika - Nejvyšší správní soud, 25 leden 2011, R.S. proti Ministerstvu vnitra, 6 Azs 36/2010-274

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Nucené manželství v souběhu s otázkami víry (konverze) a domácím násilím lze podle situace v zemi původu považovat v souladu s výkladem kvalifikační směrnice za pronásledování na kumulativním základě.

Skutkový stav : 

Stěžovatelka, státní příslušnice Kyrgyzstánu uzbecké národnosti, požádala v České republice o mezinárodní ochranu. Důvodem její žádosti byl  nucený sňatek v polygamním manželství a následné domácí násilí ze strany manžela poté, co se dozvěděl o tom, že se stěžovatelka rozhodla změnit vyznání. Ministerstvo vnitra žádost stěžovatelky zamítlo. Žalobu zamítl i krajský soud, podle kterého by byl stát schopen a ochoten zabránit pronásledování či vážné újmě, která by stěžovatelce mohla hrozit v případě jejího návratu do země původu, a to včetně domácího násilí. Stěžovatelka podala kasační stížnost.

Jejím prostřednictvím mimo jiné soudu vytýkala nedostatečné posouzení otázky, zda jí hrozí nucené soužití v bigamickém vztahu a omezování svobody vyznání za situace, kdy i její rodina dodržuje a vynucuje dodržování náboženských předpisů.         

Rozhodnutí a odůvodnění: 

I. Skutečnost, že žadatelka byla nucena uzavřít sňatek nebo setrvat v polygamním manželství proti své vůli, a po změně své víry, lze v souběhu s dalším porušováním lidských práv (například domácím násilím) a podle situace v zemi původu považovat za pronásledování [čl. 9 písm. b) kvalifikační směrnice.

II. U žadatelky v postavení druhé, zákonem neuznávané, manželky v polygamním manželství, která byla proti své vůli nucena setrvat ve sňatku, v němž byla navíc vystavena domácímu násilí, je při posuzování ochrany v zemi původu potřeba vzít v úvahu, zda je v zemi původu ochrana před domácím násilím dostupná a účinná pro ženy v obdobném postavení [čl. 6 a čl. 7 kvalifikační směrnice  a § 2 odst. 7 zákona o azylu].

III. Mezi jednáním kvalifikovaným jako pronásledování a důvody pronásledování musí existovat souvislost; důvod pronásledování se nemusí vztahovat pouze k tzv. „původcům pronásledování“ (manžel), ale též k „poskytovateli ochrany“. Pro naplnění podmínky azylově relevantních důvodů a jejich příčinné souvislosti s pronásledováním tedy postačuje, pokud orgány, které mohou poskytnout ochranu před jednáním, jehož se stěžovatelka

Výsledek: 

Kasační stížnosti bylo vyhověno a rozhodnutí krajského soudu zrušeno.

Komentáře/Poznámky: 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2011, čj. 6 Azs 36/2010–274, dostupný na www.nssoud.cz

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 6/2011

Jiné citované zdroje: 

Zpráva MZV USA o dodržování lidských práv za rok 2005 a 2008

Case Law Cited: 

Czech Republic - 5 Azs 36/2008-119 (Supreme Administrative Court)