Česká republika - Nejvyšší správní soud, 23 červen 2010, A.B. proti Ministerstvu vnitra, 4 Azs 16/2010-47

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
23-06-2010
Číslo rozhodnutí:
4 Azs 16/2010-47
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

I při zastavení řízení v případě nepřípustné žádosti, kdy neúspěšný žadatel je vystaven hrozbě návratu do země původu, je správní orgán povinen se v odůvodnění přesvědčivě vypořádat s otázkou možného udělení doplňkové ochrany/zkoumat nebezpečí vážné újmy.

Skutkový stav : 

Žadatel podal třetí žádost o udělení mezinárodní ochrany, nicméně neuvedl v této opakované žádosti nové skutečnosti nebo zjištění, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím pravomocně ukončeném řízení. V třetím řízení žadatel uvedl, že jeho důvody k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany byly stejné jako v předchozích případech, tedy obavy z ohrožení teroristy.  Poslední žádost byla proto podle          § 10a písm. a) zákona o azylu vyhodnocena jako nepřípustná a řízení bylo podle § 25 písm. i) téhož zákona zastaveno. Žadatel podal proti tomuto rozhodnutí žalobu ke krajskému soudu, v níž vytkl žalovanému mimo jiné i to, že se měl zabývat otázkou „non-refoulment“.  Krajský soud žalobu zamítl a stěžovatel následně podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Podle názoru Nejvyššího správního soudu ani naplnění podmínek uvedených v § 10a písm. a) zákona o azylu, nezbavuje správní orgán povinnosti zabývat se tím, zda žadateli nehrozí při návratu do země původu závažná újma ve smyslu § 14a odst. 2 zákona o azylu.

I při zastavení řízení v případě nepřípustné žádosti o udělení mezinárodní ochrany, kdy neúspěšný žadatel je vystaven hrozbě návratu do země původu, je správní orgán povinen se v odůvodnění přesvědčivě vypořádat s otázkou možného udělení doplňkové ochrany.

Nepostačí pouhé zdůvodnění toho, že byly splněny podmínky § 10a písm. a) zákona o azylu pro vyhodnocení žádosti o mezinárodní ochranu jako nepřípustné (a řízení bylo z tohoto důvodu zastaveno), ale musí být zdůvodněno ve smyslu § 14a zákona o azylu, proč nedošlo k udělení druhé z forem mezinárodní ochrany, tj. doplňkové ochrany. 

Správní orgán má i v případě zastavení řízení o nepřípustné žádosti povinnost své rozhodnutí zdůvodnit  ve vztahu k oběma formám ochrany; zatímco však odůvodnění ve vztahu k neudělení mezinárodní ochrany ve formě azylu postrádá smysl tam, kde žadatel o udělení mezinárodní ochrany neuvádí žádné nové skutečnosti nebo zjištěné okolnosti, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím pravomocně ukončeném řízení ve věci mezinárodní ochrany a v tomto rozsahu je řízení zastaveno, s otázkou doplňkové ochrany má správní orgán povinnost se vypořádat vždy a sám z úřední povinnosti zjistit (ze zpráv o zemi původu a jemu dostupných databází), zda skutečně žadateli nehrozí závažná újma v případě návratu do země původu.

Výsledek: 

Kasační stížnosti bylo vyhověno a rozhodnutí krajského soudu zrušeno.

Komentáře/Poznámky: 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.06.2010, č.j. 4 Azs 16/2010-47, www.nssoud.cz

Nejvyšší správní soud zde odkázal na předchozí judikaturu (1 Azs 107/2008 – 78) a závěry v ní uvedené. Svůj právní názor tak odvodil mimo jiné s odkazem na rozsudek Soudního dvora EU ve věci Elgafaji.

Z důvodu nesjednocené judikatury senátů Nejvyššího správního soudu byla otázka posuzování splnění podmínek pro udělení doplňkové ochrany v případě zamítnutí žádosti jako nepřípustné předložena rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu (usnesení č.j. 3 Azs 6/2011 – 87). Rozšířený senát ve věci ke dni  zpracování  nerozhodl.

Case Law Cited: 

Czech Republic - 1 Azs 107/2008 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 1 Azs 13/2006-39 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 2 Azs 10/2009-53 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 7 Afs 212/2006-74 (Supreme Administrative Court)