Česká republika - Nejvyšší správní soud, 21 může 2008, L.V. proti Ministerstvu vnitra, 2 Azs 48/2007

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
21-05-2008
Číslo rozhodnutí:
2 Azs 48/2007
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
National / Other Legislative Provisions:
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.)
Czech Republic - Constitutional Act (No. 1/1993 Coll.)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Za jakých okolností má být zohledněna změna situace v zemi původu, která nastala až po vydání rozhodnutí správního orgánu.

Skutkový stav : 

Žadatel, běloruský státní příslušník, požádal v ČR o azyl v roce 2005. Uvedl, že před jeho odjezdem došlo v domě, kde bydlel, k vraždě. Během vyšetřování této vraždy byl vyslýchán. Téhož roku byl žadatel zastaven policejní hlídkou a podroben osobní prohlídce. Policisté tvrdili, že je podobný hledanému zločinci. Příslušníci policie nakonec nechali žadatele odejít, nicméně mu pohrozili, že se dříve či později znovu setkají.

Ministerstvo vnitra zamítlo žádost o udělení mezinárodní ochrany. Jak Ministerstvo vnitra, tak Krajský soud v Praze v rámci odvolacího řízení došly k závěru, že žadatelem popsaný postup policie nelze označit ze nezákonný, motivovaný snahou o pronásledování z politických či jiných důvodů dle § 12 zákona o azylu. Proto se strach žadatele jeví jako neopodstatněný a subjektivní.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal žadatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Nově uvedl, že Bělorusko přijalo dne 20.12.2005 zákon o diskreditaci Běloruské republiky, dle něhož každý občan, který poskytne zahraniční organizaci lživé informace o politické, ekonomické, vojenské nebo mezinárodní situaci v Bělorusku, může být odsouzen až ke dvěma letům odnětí svobody. Ministerstvo vnitra ve svém vyjádření popřelo oprávněnost kasační stížností, mimo jiné proto, že jeho rozhodnutí časově předcházelo přijetí výše uvedeného zákona v Bělorusku a proto tyto skutečnosti nemohl správní orgán ve svém rozhodnutí postihnout.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Změnu situace v zemi původu, která nastala až po rozhodnutí správního orgánu, je třeba zohlednit vždy, pokud tato změna podle konkrétních skutkových okolností případu je natolik podstatná a intenzivní, že by mohla představovat „reálné nebezpečí“, že žadatel bude vystaven mučení či nelidskému a ponižujícímu zacházení či trestu, anebo pokud by díky této změně bylo „přiměřeně pravděpodobné“, že v případě návratu do země původu bude čelit pronásledování z důvodů uvedených v čl. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků.
Nicméně v tomto konkrétním případě se natolik intenzivní změnu situace v zemi původu nejednalo. Podle dostupných zpráv nebyly známy případy osob, které by jen kvůli své žádosti o azyl v jiné zemi postihovány, s výjimkou osob pro režim zajímavých (např. novináři).

Výsledek: 

Kasační stížnost byla zamítnuta.

Komentáře/Poznámky: 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008 č.j. 2 Azs 48/2007, dostupné na www.nssoud.cz

Podle judikatury NSS je „přiměřená pravděpodobnost“ nežádoucího důsledku návratu do země původu je dána tehdy, bývá-li tento důsledek v případech obdobných případu žadatel nikoliv ojedinělý.

„Reálným nebezpečím“ je nutno rozumět, že ve významném procentu případů obdobných situaci žadatele dojde k nežádoucímu následku, takže stěžovatel má dobré důvody se domnívat, že takovýto následek může s významnou pravděpodobností postihnout i jeho.

Test „reálného nebezpečí“ je vůči stěžovateli přísnější než test „přiměřené pravděpodobnosti“.
Soud v tomto rozsudku take připomněl nutnost přednostní aplikace mezinárodního práva s tím, že je třeba odhlédnout od zákonné procesní normy, pokud by to vedlo k porušení mezinárodního závazku.

Case Law Cited: