Česká republika - Nejvyšší správní soud, 16 září 2008, N.U. proti Ministerstvu vnitra, 3 Azs 48/2008-57

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
16-09-2008
Číslo rozhodnutí:
3 Azs 48/2008-57
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
National / Other Legislative Provisions:
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 2(7)
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 14a(1)
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 14a(2)
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 16(1)(g)
Czech Republic - Constitutional Act (No. 1/1993 Coll.) - Art 1(2)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Soukromé osoby mohou být jak původci pronásledování, pokud je posuzován nárok na udělení azylu, tak i původci vážné újmy, pokud je posuzován nárok na udělení doplňkové ochrany.

Skutkový stav : 

Stěžovatelka požádala v České republice o udělení mezinárodní ochrany z důvodu domácího násilí ze strany jejího manžela. Soustavnému bití a psychickému trýznění musela čelit po dobu pěti let. Ministerstvo vnitra její žádost zamítlo jako zjevně nedůvodnou. V tomto rozhodnutí správní orgán konstatoval, že žadatelka neuvedla v průběhu správního řízení žádné skutečnosti, které by mohly odůvodnit závěr, že by jí měly svědčit důvody pro udělení azylu či doplňkové ochrany. Jmenované nevyhověl ani krajský soud, který žalobu zamítl s tím, že zde nebyly tvrzeny žádné důvody relevantní z hlediska mezinárodní ochrany.

Proti rozhodnutí krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, v níž namítala, že její případ měl být posuzován meritorně, zejména s ohledem na nebezpečí vážné újmy.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Způsob transpozice kvalifikační směrnice do zákona o azylu shledal soud v diskutované otázce jako nedostatečný.

Soukromé osoby totiž mohou být původci pronásledování podle § 12 zákona o azylu a zároveň původci vážné újmy dle § 14a zákona o azylu.

Ustanovení § 2 odst. 7 zákona o azylu (ve znění účinném do 20. 12. 2007), bylo nutno vykládat v souladu s čl. 6 kvalifikační směrnice; pokud jde o povahu původců pronásledování, potažmo vážné újmy, uplatní se definice uvedená v tomto ustanovení také na osoby s nárokem na doplňkovou ochranu. Jinak řečeno nestátní subjekty (soukromé osoby) mohou být původci jak pronásledování ve vztahu k osobám majícím nárok na udělení azylu, tak vážné újmy ve vztahu k osobám s nárokem na doplňkovou ochranu.

Pro posouzení, zda je ochrana před vážnou újmou ze strany státu, kam má být žadatel navrácen, dostatečná, se uplatní výkladové pravidlo čl. 7 odst. 2 kvalifikační směrnice, podle něhož se má zpravidla za to, že ochrana je poskytována, jestliže stát, či strany nebo organizace ovládající stát učiní přiměřené kroky k zabránění pronásledování nebo způsobení vážné újmy, mimo jiné zavedením účinného právního systému pro odhalování, stíhání a trestání jednání představujících pronásledování nebo způsobení vážné újmy, a žadatel má k této ochraně přístup.

Výsledek: 

Kasační stížnost byla zamítnuta.

Komentáře/Poznámky: 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.09.2008, č.j. 3 Azs 48/2008 – 57, dostupné na www.nssoud.cz  

Case Law Cited: 

Czech Republic - 2 Azs 66/2006-52 (Supreme Administrative Court)