Česká republika - Nejvyšší správní soud, 16 červen 2007, A.S. proti Ministerstvu vnitra, 6 Azs 165/2006-113

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
16-06-2007
Číslo rozhodnutí:
6 Azs 165/2006-113
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
National / Other Legislative Provisions:
Czech Republic - Charter of Fundamental Rights and Freedoms - Art 36
Czech Republic - Charter of Fundamental Rights and Freedoms - Art 38
Czech Republic - Constitutional Act (No. 1/1993 Coll.) - Art 95
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Řízení o mezinárodní ochraně je specifické tím, že osoba nezná český jazyk. Pokud předkládá důkazy v jiném jazyce, je nutno zvážit, zda je žadatel povinen tyto přeložit nebo jejich překlad učiní soud (ministerstvo).

Skutkový stav : 

Žadatel, ukrajinský státní příslušník, požádal o udělení mezinárodní ochrany v ČR, neboť na Ukrajině nenastoupil základní vojenskou službu. Z toho důvodu se obával, že v případě svého návratu na Ukrajinu bude uvězněn.

Ministerstvo vnitra zamítlo žádost o udělení mezinárodní ochrany, neboť dle jeho názoru jediným důvodem pro tuto žádost byla snaha žadatele o legalizaci pobytu v ČR.

Žadatel se odvolal ke krajskému soudu, který se ztotožnil se závěry Ministerstva vnitra. Krajský soud dále odkázal na dřívější judikaturu NSS, dle níž skutečnost, že žadatel odmítl vykonávat základní vojenskou službu ve své zemi, nemůže být bez dalšího považována za důvod pro udělení mezinárodní ochrany.

Krajský soud dále uvedl, že žadatel v řízení předložil soudu jako důkaz zprávu Amnesty International v anglickém jazyce a dopis od své matky v ruském jazyce a požadoval překlad obou dokumentů do českého jazyka. Krajský soud však konstatoval, že není jeho povinností překládat dokumenty, které žadatel doložil v cizím jazyce, do češtiny. S ohledem na výše uvedené nebyly tyto důkazy v řízení přeloženy.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Po posouzení napadaného rozhodnutí, NSS konstatoval, že řízení před krajským soudem bylo zatíženo vadami řízení, způsobenými nepřeložením důkazů, doložených žadatelem.

Dle NSS, stanovisko krajského soudu, že není jeho povinností překládat dokumenty, doložené žadatelem v cizím jazyce do češtiny, nebere ohled na specifičnost azylového řízení.

V tomto řízení totiž žadatel obvykle není znalý českého jazyka ani českého právního řádu, a proto je ze strany soudu obzvláště nutné dbát o to, aby žadatel nebyl oproti Ministerstvu vnitra ve slabší pozici.

Lze proto shrnout, že je-li soudu, přezkoumávajícímu správní rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany, navržen důkaz v jiném jazyce než českém, nemůže být provedení takového důkazu právě z tohoto důvodu bez dalšího odmítnuto. Soud by měl vzít v úvahy finanční poměry žadatele a měl by zkoumat, zda je v možnostech žadatele zajistit překlad důkazů do českého jazyka. V opačném případě by měl krajský soud zajistit překlad důkazů sám.

Výsledek: 

Kasační stížnost byla úspěšná a rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno.

Komentáře/Poznámky: 

Rozsudek NSS číslo 6 Azs 165/2006-113 dostupný na www.nssoud.cz

Case Law Cited: 

Czech Republic - 1 Azs 13/2006-39 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - 5 Afs 147/2004 (Supreme Administrative Court)

Czech Republic - III ÚS 61/94 (Constitutional Court)

ECtHR - Kuopila v Finland (Application no. 27752/95)