Česká republika – Ústavní soud, 1 prosinec 2009, Pl. ÚS 17/09

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
01-12-2009
Číslo rozhodnutí:
Pl. ÚS 17/09
Additional Citation:
Act. N. 9/2010 Coll.
Název soudu:
Ústavní soud
National / Other Legislative Provisions:
Czech Republic - Charter of Fundamental Rights and Freedoms
Czech Republic - Constitutional Act (No. 1/1993 Coll.)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

Lhůta 7 dní k podání správní žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodně je v kontextu ostatních okolností lhůtou příliš krátkou.

Skutkový stav : 

Rozsudek se týkal  žádosti o azyl podané státním příslušníkem Ukrajiny. Jeho žádost o azyl byla zamítnuta ministerstvem jako zjevně nedůvodná. Toto rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 3. března a dostal poučení, že lhůta pro podání žaloby je 7 dní. Žadatel tuto  podal dne 5. března 2008, tedy po dvou dnech. V žalobě informoval soud, že není schopen žalobu sám řádně odůvodnit  a požádal soud, aby mu proto ustanovil advokáta. Soud ustanovil žadateli zástupce a dal mu následně (a žadateli) termín zbývajících 5 dní na doplnění žaloby. Toto rozhodnutí bylo advokátu doručeno dne 3. dubna. Dne 10. dubna advokát doplnil žalobu.Krajský soud pak žalobu  odmítl svým rozhodnutím z 23.dubna 2008 s tím, že byla podána opožděně, protože lhůta  5-ti uplynula dne 8. dubna 2008.

Žadatel poté podal kasační stížnost  k Nejvyššímu správnímu soudu . Tvrdil, že 5-denní lhůtu na doplnění žaloby byla příliš krátká, zahrnovala dva dny  víkendu a jmenován advokát tak ani  neměl možnost v tak krátkém časovém úseku žadatele osobně kontaktovat či se seznámit se spisem.  NSS v případě dospěl k závěru, že právní ustanovení (§ 32 odst. 2 písm. a) zákona o azylu nemůže být vykládáno takovým způsobem, aby splňovalo kritéria pro českého ústavního pořádku (jehož součástí je Listina základních práv a svobod). Proto NSS navrhl, aby Ústavní soud zrušil výše uvedené zákonného ustanovení zákona o azylu.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

Nastavení různých délek lhůt k podání žaloby pro dvě skupiny odmítnutých žadatelů o azyl (skupina žadatelů o azyl zamítnuta z důvodů zjevně nedůvodnosti a skupina žadatelů o azyl zamítnuta po plném posouzení žádosti o azyl)), není zcela v souladu s principem rovných práv. Nicméně vyčerpávající seznam důvodů pro odmítnutí žádosti o azyl jako zjevně nedůvodné, stejně jako 30 dní lhůta pro ministerstvo k vydání rozhodnutí, by mohla takový přístup činit odůvodněným a přijatelným. Ale potom je třeba zajistit rovný přístup k soudu i do skupiny žadatelů o azyl, jejichž žádost byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná.

Lhůtu, jakkoliv krátkou nelze samostatně považovat za neústavní či svévolnou.

Přesto, pokud jde o proporcionalitu mezi délkou lhůty a přísnou zásadu koncentrační, která klade těžké břemeno včetně kvality právní argumentace na žalobce od samého začátku soudního řízení, není zde přímá úměra. Navíc, neexistuje žádný způsob, jak lhůtu prominout. Žalobce, žadatel o azyl, není obeznámen s českou realitou, nezná nic z právního řádu České republiky, nezná český jazyk, nemá žádnou síť kontaktů, a je závislý na vnější pomoci. Přísné formální procesních podmínky (koncentrace) je tak těžké splnit. Má li se tak stát navíc v sedmidenní lhůtě, v praxi vždy zkrácené o dva víkendové dny, vytváří se nepřiměřený tlak na žadatele. Také je nutno vzít v potaz, že žaloba představuje jediný prostředek nápravy pro odmítnuté žadatele o azyl. Lhůtu sedmi dnů tudíž v těchto případech nelze považovat za dostatečnou, neboť činí možnost opravného prostředku toliko iluzorní, nikoliv účinným prostředkem nápravy, který je zaručen Listinou základních práv a svobod i čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Výsledek: 

Ustanovení zákona o azylu bylo zrušeno.

Komentáře/Poznámky: 

V zákoně o azylu nicméně zůstaly zbylá ustanovení, kde délka 7 dní byla zachována. Soud se nemohl jejich ústavností z procesních důvodů zabývat a až v roce 2011 došlo novelou zákona č. 303/2011 Sb., i ke zrušení ostatních ustanovení.